Awit 89:1-52

Maskil. Ni Etan na Ezrahita.+ 89  Aawitin ko ang tungkol sa mga maibiging-kabaitan ni Jehova hanggang sa panahong walang takda.+Sa sali’t salinlahi ay ihahayag ko ang iyong katapatan sa pamamagitan ng aking bibig.+   Sapagkat sinabi ko: “Ang maibiging-kabaitan ay mananatiling nakatayo maging hanggang sa panahong walang takda;+Kung tungkol sa langit, pinananatili mong matibay na nakatatag doon ang iyong katapatan.”+   “Ako ay nagtibay ng isang tipan sa aking pinili;+Ako ay sumumpa kay David na aking lingkod,+   ‘Hanggang sa panahong walang takda ay itatatag ko nang matibay ang iyong binhi,+At itatayo ko ang iyong trono+ sa sali’t salinlahi.’ ” Selah.   At pupurihin ng langit ang iyong kamangha-manghang gawa, O Jehova,+Oo, ang iyong katapatan sa kongregasyon ng mga banal.   Sapagkat sino sa kalangitan ang maihahambing kay Jehova?+Sino ang makatutulad kay Jehova sa gitna ng mga anak ng Diyos?+   Ang Diyos ay dapat kasindakan sa gitna ng matalik na kapisanan ng mga banal;+Siya ay dakila at kakila-kilabot sa lahat ng nasa palibot niya.+   O Jehova na Diyos ng mga hukbo,+Sino ang malakas na tulad mo, O Jah?+At ang iyong katapatan ay nasa buong palibot mo.+   Pinamamahalaan mo ang paglaki ng dagat;+Kapag pinatataas nito ang kaniyang mga alon ay pinahuhupa mo ang mga iyon.+ 10  Dinurog mo ang Rahab,+ na parang isang napatay.+Sa pamamagitan ng bisig ng iyong lakas ay pinangalat mo ang iyong mga kaaway.+ 11  Ang langit ay sa iyo,+ ang lupa rin ay sa iyo;+Ang mabungang lupain at ang lahat ng naroroon+—ikaw ang nagtatag ng mga iyon.+ 12  Ang hilaga at ang timog—ikaw ang lumalang ng mga iyon;+Ang Tabor+ at ang Hermon+—sa iyong pangalan ay humihiyaw sila nang may kagalakan.+ 13  Ang bisig na may kalakasan ay sa iyo,+Ang iyong kamay ay malakas,+Ang iyong kanang kamay ay dinadakila.+ 14  Ang katuwiran at ang kahatulan ang siyang tatag na dako ng iyong trono;+Ang maibiging-kabaitan at ang katapatan ay dumarating sa harap ng iyong mukha.+ 15  Maligaya ang bayan na nakaaalam ng mga sigaw ng kagalakan.+O Jehova, sa liwanag ng iyong mukha ay patuloy silang lumalakad.+ 16  Sa iyong pangalan ay nagagalak sila buong araw+At sa iyong katuwiran ay napadadakila sila.+ 17  Sapagkat ikaw ang kagandahan ng kanilang lakas;+At sa pamamagitan ng iyong kabutihang-loob ay natataas ang aming sungay.+ 18  Sapagkat ang aming kalasag ay kay Jehova,+At ang aming hari ay sa Banal ng Israel.+ 19  Nang panahong iyon ay nagsalita ka sa pangitain sa iyong mga matapat,+At sinabi mo:“Naglaan ako ng tulong sa isang makapangyarihan;+Dinakila ko ang isang pinili mula sa bayan.+ 20  Nasumpungan ko si David na aking lingkod;+Pinahiran ko siya ng aking banal na langis,+ 21  Na sa kaniya ay magiging matatag ang aking kamay,+Na siyang palalakasin din ng aking bisig.+ 22  Walang kaaway ang hihingi ng kaltas sa kaniya,+Ni pipighatiin man siya ng sinumang anak ng kalikuan.+ 23  At mula sa harap niya ay pinagdurug-durog ko ang kaniyang mga kalaban,+At sinaktan ko yaong mga masidhing napopoot sa kaniya.+ 24  At ang aking katapatan at ang aking maibiging-kabaitan ay sumasakaniya,+At sa aking pangalan ay natataas ang kaniyang sungay.+ 25  At sa dagat ay inilagay ko ang kaniyang kamay+At sa mga ilog ang kaniyang kanang kamay.+ 26  Siya mismo ay tumatawag sa akin, ‘Ikaw ang aking Ama,+Ang aking Diyos+ at ang Bato ng aking kaligtasan.’+ 27  Gayundin, ako mismo ang maglalagay sa kaniya bilang panganay,+Ang kataas-taasan sa mga hari sa lupa.+ 28  Hanggang sa panahong walang takda ay iingatan ko ang aking maibiging-kabaitan sa kaniya,+At ang aking tipan ay magiging tapat sa kaniya.+ 29  At pananatilihin ko nga ang kaniyang binhi magpakailanman+At ang kaniyang trono na gaya ng mga araw ng langit.+ 30  Kung iiwanan ng kaniyang mga anak ang aking kautusan+At sa aking mga hudisyal na pasiya ay hindi sila lalakad,+ 31  Kung lalapastanganin nila ang aking mga batasAt hindi nila tutuparin ang aking mga utos, 32  Ibabaling ko rin naman ang aking pansin sa kanilang pagsalansang taglay ang isang pamalo+At sa kanilang kamalian taglay ang mga hampas.+ 33  Ngunit ang aking maibiging-kabaitan ay hindi ko aalisin sa kaniya,+Ni magbubulaan man ako may kinalaman sa aking katapatan.+ 34  Hindi ko lalapastanganin ang aking tipan,+At ang pananalita mula sa aking mga labi ay hindi ko babaguhin.+ 35  Minsan ay sumumpa ako sa aking kabanalan,+Kay David ay hindi ako magsisinungaling.+ 36  Ang kaniyang binhi ay magiging hanggang sa panahong walang takda,+At ang kaniyang trono ay magiging gaya ng araw sa harap ko.+ 37  Gaya ng buwan ay matibay na matatatag iyon hanggang sa panahong walang takda,At bilang tapat na saksi sa kalangitan.” Selah. 38  Ngunit ikaw—ikaw ay nagtakwil at patuloy kang nasusuklam;+Ikaw ay napoot sa iyong pinahiran.+ 39  Iwinaksi mo ang tipan ng iyong lingkod;Nilapastangan mo ang kaniyang diadema hanggang sa mismong lupa.+ 40  Giniba mo ang lahat ng kaniyang mga kural na bato;+Ginawa mong kaguhuan ang kaniyang mga kuta.+ 41  Sinamsaman siya ng lahat ng dumaraan sa daan;+Siya ay naging kadustaan sa kaniyang mga kapuwa.+ 42  Itinaas mo ang kanang kamay ng kaniyang mga kalaban;+Pinagsaya mo ang lahat ng kaniyang mga kaaway.+ 43  Higit pa riyan, muli mong itinuring na isang kagalit ang kaniyang tabak,+At pinangyari mong huwag siyang manaig sa pagbabaka.+ 44  Pinaglikat mo ang kaniyang kakinangan,+At ang kaniyang trono ay ibinagsak mo sa mismong lupa.+ 45  Pinaikli mo ang mga araw ng kaniyang kabataan;Binalot mo siya ng kahihiyan.+ Selah. 46  O Jehova, hanggang kailan ka mananatiling nakakubli? Habang panahon ba?+Patuloy bang magniningas ang iyong pagngangalit na parang apoy?+ 47  Alalahanin mo kung gaano ang lawig ng aking buhay.+Sa walang kabuluhan mo ba nilalang ang lahat ng mga anak ng mga tao?+ 48  Sinong matipunong lalaki ang buháy na hindi makakakita ng kamatayan?+Makapaglalaan ba siya ng pagtakas para sa kaniyang kaluluwa mula sa kamay ng Sheol?+ Selah. 49  Nasaan ang dati mong mga gawa ng maibiging-kabaitan, O Jehova,Na isinumpa mo kay David sa iyong katapatan?+ 50  Alalahanin mo, O Jehova, ang pandurusta sa iyong mga lingkod,+Ang pagdadala ko sa aking dibdib ng pandurusta ng lahat ng maraming bayan,+ 51  Kung paanong nandusta ang mga kaaway mo, O Jehova,+Kung paanong dinusta nila ang mga bakas ng mga paa ng iyong pinahiran.+ 52  Pagpalain nawa si Jehova hanggang sa panahong walang takda. Amen at Amen.+

Talababa