Awit 78:1-72

Maskil. Ni Asap.+ 78  Makinig ka, O bayan ko, sa aking kautusan;+Ikiling ninyo ang inyong pandinig sa mga pananalita ng aking bibig.+   Ibubuka ko ang aking bibig sa isang kasabihan;+Magpapabukal ako ng mga bugtong ng sinaunang panahon,+   Na ating narinig at nalalaman,+At isinaysay sa atin ng ating mga ama;+   Na hindi natin itinatago mula sa kanilang mga anak,+Na isinasaysay maging sa salinlahing darating,+Ang mga papuri kay Jehova at ang kaniyang lakas+At ang kaniyang mga kamangha-manghang bagay na ginawa niya.+   At nagbangon siya ng paalaala sa Jacob,+At nagtakda siya ng kautusan sa Israel,+Mga bagay na iniutos niya sa ating mga ninuno,+Upang ipaalam ang mga iyon sa kanilang mga anak;+   Upang ang salinlahing darating, ang mga anak na ipanganganak, ay makaalam ng mga iyon,+Upang sila ay tumindig at makapagsaysay ng mga iyon sa kanilang mga anak,+   At upang mailagak nila sa Diyos ang kanilang pagtitiwala+At huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos+ kundi tuparin nila ang kaniyang mga utos.+   At hindi sila dapat maging tulad ng kanilang mga ninuno,+Isang salinlahing sutil at mapaghimagsik,+Isang salinlahing hindi naghanda ng kanilang puso+At ang kanilang espiritu ay hindi mapagkakatiwalaan may kinalaman sa Diyos.+   Ang mga anak ni Efraim, bagaman mga nasasandatahang mamamana ng busog,+Ay umurong noong araw ng labanan.+ 10  Hindi nila iningatan ang tipan ng Diyos,+At tumanggi silang lumakad sa kaniyang kautusan.+ 11  Sinimulan din nilang limutin ang kaniyang mga ginawa+At ang kaniyang mga kamangha-manghang gawa na ipinakita niya sa kanila.+ 12  Sa harap ng kanilang mga ninuno ay gumawa siya nang kamangha-mangha+Sa lupain ng Ehipto,+ sa parang ng Zoan.+ 13  Hinati niya ang dagat, upang mapatawid niya sila,+At pinatigil niya ang tubig na tulad ng isang prinsa.+ 14  At patuloy niya silang pinatnubayan sa araw sa pamamagitan ng ulap+At sa buong gabi sa pamamagitan ng liwanag ng apoy.+ 15  Biniyak niya ang mga bato sa ilang,+Upang mapainom niya sila nang sagana na tulad ng sa matubig na mga kalaliman.+ 16  At nagpabukal siya ng mga batis mula sa malaking bato+At nagpadaloy ng tubig na tulad ng mga ilog.+ 17  At patuloy pa rin silang nagkakasala laban sa kaniya+Sa paghihimagsik laban sa Kataas-taasan sa pook na walang tubig;+ 18  At sinubok nila ang Diyos sa kanilang puso+Sa paghingi ng makakain ng kanilang kaluluwa.+ 19  Kaya nagsimula silang magsalita laban sa Diyos.+Sinabi nila: “Makapaghahanda ba ang Diyos ng isang mesa sa ilang?”+ 20  Narito! Hinampas niya ang bato+Upang umagos ang tubig at bumulwak ang mga bukal.+“Makapagbibigay rin kaya siya ng tinapay,+O makapaghahanda kaya siya ng panustos para sa kaniyang bayan?”+ 21  Kaya naman narinig ni Jehova at nagsimula siyang mapoot;+At nagningas ang apoy laban sa Jacob,+At pumailanlang din ang galit laban sa Israel.+ 22  Sapagkat hindi sila nanampalataya sa Diyos,+At hindi sila nagtiwala sa kaniyang pagliligtas.+ 23  At inutusan niya ang maulap na kalangitan sa itaas,At binuksan niya ang mismong mga pinto ng langit.+ 24  At patuloy siyang nagpaulan sa kanila ng manna upang makain,+At ang butil ng langit ay ibinigay niya sa kanila.+ 25  Kinain ng mga tao ang mismong tinapay ng mga makapangyarihan;+Nagpadala siya sa kanila ng mga panustos hanggang sa kabusugan.+ 26  Sinimulan niyang pabugsuin ang isang hanging silangan sa langit+At pahihipin ang isang hanging timugan sa pamamagitan ng kaniyang sariling lakas.+ 27  At nagpaulan siya ng panustos sa kanila na parang alabok,+Maging ng mga may-pakpak na lumilipad na nilalang na parang mga butil ng buhangin sa mga dagat.+ 28  At pinagbabagsak niya ang mga iyon sa gitna ng kaniyang kampo,+Sa buong palibot ng kaniyang mga tabernakulo.+ 29  At kumain sila at nagpakabusog nang lubha,+At kung ano ang kanilang naisin ay dinadala niya sa kanila.+ 30  Hindi sila umiwas sa kanilang pagnanasa,Habang ang kanilang pagkain ay nasa kanila pang bibig,+ 31  Nang pumailanlang ang poot ng Diyos laban sa kanila.+At pumatay siya sa matataba sa kanila;+At ang mga kabataang lalaki ng Israel ay inilugmok niya. 32  Sa kabila ng lahat ng ito ay nagkasala pa rin sila+At hindi sila nanampalataya sa kaniyang mga kamangha-manghang gawa.+ 33  Kaya pinasapit niya sa kawakasan ang kanilang mga araw na para bang singaw lamang,+At ang kanilang mga taon sa pamamagitan ng kabagabagan. 34  Sa tuwing papatayin niya sila, sila rin ay sumasangguni sa kaniya,+At nanunumbalik sila at hinahanap nila ang Diyos.+ 35  At naalaala nila na ang Diyos ay kanilang Bato,+At na ang Diyos na Kataas-taasan ay kanilang Tagapaghiganti.+ 36  At tinangka nilang linlangin siya ng kanilang bibig;+At tinangka nilang magsinungaling sa kaniya ng kanilang dila.+ 37  At ang kanilang puso ay hindi matatag sa kaniya;+At hindi sila naging tapat sa kaniyang tipan.+ 38  Ngunit siya ay maawain;+ tinatakpan niya ang kamalian+ at hindi sila nililipol.+At maraming ulit niyang pinawi ang kaniyang galit,+At hindi niya pinupukaw ang buo niyang pagngangalit. 39  At inaalaala niyang sila ay laman,+Na ang espiritu ay yumayaon at hindi bumabalik.+ 40  Kay dalas nilang maghimagsik laban sa kaniya sa ilang,+Pinagdaramdam nila siya sa disyerto!+ 41  At paulit-ulit nilang inilalagay ang Diyos sa pagsubok,+At pinasakitan nila maging ang Banal ng Israel.+ 42  Hindi nila inalaala ang kaniyang kamay,+Ang araw nang tubusin niya sila mula sa kalaban,+ 43  Kung paanong inilagay niya ang kaniyang mga tanda sa Ehipto+At ang kaniyang mga himala sa parang ng Zoan;+ 44  At kung paanong ginawa niyang dugo ang kanilang mga kanal ng Nilo,+Anupat hindi sila makainom mula sa kanilang mga batis.+ 45  Nagsugo siya sa kanila ng mga langaw na nangangagat, upang lamunin sila ng mga ito;+At ng mga palaka, upang pinsalain sila ng mga ito.+ 46  At ibinigay niya sa mga ipis ang kanilang ani,At sa mga balang ang kanilang pinagpagalan.+ 47  Pinatay niya ang kanilang punong ubas sa pamamagitan nga ng graniso+At ang kanilang mga puno ng sikomoro sa pamamagitan ng mga graniso.+ 48  At ibinigay niya sa graniso ang kanilang mga hayop na pantrabaho+At sa nag-aalab na lagnat ang kanilang mga alagang hayop. 49  Isinugo niya sa kanila ang kaniyang nag-aapoy na galit,+Poot at pagtuligsa at kabagabagan,+Mga inatasang anghel na nagdadala ng kapahamakan.+ 50  Naghanda siya ng landas para sa kaniyang galit.+Hindi niya pinigilan ang kanilang kaluluwa mula sa kamatayan;At ang kanilang buhay ay ibinigay nga niya sa salot.+ 51  Nang maglaon ay sinaktan niya ang lahat ng panganay sa Ehipto,+Ang pasimula ng kanilang kakayahang magkaanak sa mga tolda ni Ham.+ 52  Pagkatapos ay pinalisan niya ang kaniyang bayan na parang isang kawan,+At ginabayan niya silang tulad ng isang kawan sa ilang.+ 53  At pinatnubayan niya sila nang tiwasay, at hindi sila nakadama ng panghihilakbot;+At tinakpan ng dagat ang kanilang mga kaaway.+ 54  At dinala niya sila sa kaniyang banal na teritoryo,+Sa bulubunduking pook na ito na binili ng kaniyang kanang kamay.+ 55  At nang maglaon ay pinalayas niya ang mga bansa dahil sa kanila,+At sa pamamagitan ng pising panukat ay tinakdaan niya sila ng mana,+Anupat pinatahan niya ang mga tribo ng Israel sa kanilang sariling mga tahanan.+ 56  At pinasimulan nilang subukin at paghimagsikan ang Diyos na Kataas-taasan,+At ang kaniyang mga paalaala ay hindi nila tinupad.+ 57  Lagi rin silang tumatalikod at kumikilos nang may kataksilan na tulad ng kanilang mga ninuno;+Pumihit silang gaya ng maluwag na busog.+ 58  At patuloy nila siyang ginalit sa pamamagitan ng kanilang matataas na dako,+At lagi nila siyang pinupukaw sa paninibugho sa kanilang mga nililok na imahen.+ 59  Narinig ng Diyos+ at siya ay napoot,+Kung kaya lubha niyang kinasuklaman ang Israel.+ 60  At sa kalaunan ay pinabayaan niya ang tabernakulo ng Shilo,+Ang tolda na tinahanan niya sa gitna ng mga makalupang tao.+ 61  At ibinigay niya ang kaniyang kalakasan sa pagkabihag+At ang kaniyang kagandahan sa kamay ng kalaban.+ 62  At ibinigay niya ang kaniyang bayan sa tabak,+At laban sa kaniyang mana ay napoot siya.+ 63  Ang kaniyang mga binata ay nilamon ng apoy,At ang kaniyang mga dalaga ay hindi pinuri.+ 64  Kung tungkol sa kaniyang mga saserdote, sila ay nabuwal sa pamamagitan ng tabak,+At ang kanilang mga babaing balo ay hindi nanangis.+ 65  Pagkatapos ay gumising si Jehova na parang galing sa pagkakatulog,+Tulad ng isang makapangyarihan na nahihimasmasan mula sa pagkalasing sa alak.+ 66  At sinaktan niya ang kaniyang mga kalaban mula sa likuran;+Binigyan niya sila ng kadustaan na mamamalagi nang walang takda.+ 67  At itinakwil niya ang tolda ni Jose;+At ang tribo ni Efraim ay hindi niya pinili.+ 68  Ngunit pinili niya ang tribo ni Juda,+Ang Bundok Sion, na kaniyang iniibig.+ 69  At sinimulan niyang itayo ang kaniyang santuwaryo na tulad ng mga kaitaasan,+Tulad ng lupa na itinatag niya hanggang sa panahong walang takda.+ 70  At pinili niya si David na kaniyang lingkod+At kinuha niya siya mula sa mga kural ng kawan.+ 71  Mula sa pagsunod sa mga tupang babaing nagpapasuso+Dinala niya siya upang maging pastol sa Jacob na kaniyang bayan+At sa Israel na kaniyang mana.+ 72  At pinastulan niya sila ayon sa katapatan ng kaniyang puso,+At pinatnubayan niya sila sa pamamagitan ng kabihasahan ng kaniyang mga kamay.+

Talababa