Awit 22:1-31

Sa tagapangasiwa ng Babaing Usa sa Bukang-liwayway. Awitin ni David. 22  Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako iniwan?+Bakit ka malayo sa pagliligtas sa akin,+Sa mga salita ng aking pag-ungal?+   O Diyos ko, patuloy akong tumatawag kung araw, at hindi ka sumasagot;+At kung gabi, at walang katahimikan sa ganang akin.+   Ngunit ikaw ay banal,+Na tumatahan sa mga papuri ng Israel.+   Sa iyo nagtiwala ang aming mga ama;+Nagtiwala sila, at lagi mo silang pinaglalaanan ng pagtakas.+   Sa iyo sila dumaing,+ at nakaligtas sila;+Sa iyo sila nagtiwala, at hindi sila napahiya.+   Ngunit ako ay uod,+ at hindi tao,Isang kadustaan sa mga tao at kasuklam-suklam sa bayan.+   Kung tungkol naman sa lahat ng nakakakita sa akin, inaalipusta nila ako;+Ibinubuka nilang mabuti ang kanilang mga bibig, iniiling nila ang kanilang ulo:+   “Ipinagkatiwala niya ang kaniyang sarili kay Jehova.+Paglaanan Niya siya ng pagtakas!+Hanguin niya siya, yamang nalulugod siya sa kaniya!”+   Sapagkat ikaw ang Isa na naglabas sa akin mula sa tiyan,+Ang Isa na pinagtitiwala ako habang nasa mga suso ng aking ina.+ 10  Sa iyo ay nahagis ako mula sa bahay-bata;+Mula pa sa tiyan ng aking ina ay ikaw na ang aking Diyos.+ 11  Huwag kang manatiling malayo sa akin, sapagkat ang kabagabagan ay malapit,+Sapagkat wala nang ibang katulong.+ 12  Pinalibutan ako ng maraming guyang toro;+Pinaligiran ako ng mga makapangyarihan ng Basan.+ 13  Ibinuka nila laban sa akin ang kanilang bibig,+Gaya ng leong nanluluray at umuungal.+ 14  Ibinuhos akong parang tubig,+At ang lahat ng aking mga buto ay nagkahiwa-hiwalay.+Ang aking puso ay naging tulad ng pagkit;+Natunaw ito sa kailaliman ng aking mga panloob na bahagi.+ 15  Ang aking kapangyarihan ay natuyong gaya ng bibingang luwad,+At ang aking dila ay dumidikit sa aking mga gilagid;+At sa alabok ng kamatayan ay inilalagay mo ako.+ 16  Sapagkat pinalibutan ako ng mga aso;+Pinaligiran ako ng kapulungan ng mga manggagawa ng kasamaan.+Tulad ng leon sila ay nasa aking mga kamay at aking mga paa.+ 17  Mabibilang ko ang lahat ng aking mga buto.+Sila ay nakatingin, tinititigan nila ako.+ 18  Pinaghahati-hatian nila sa kanilang sarili ang aking mga kasuutan,+At ang aking damit ay pinagpapalabunutan nila.+ 19  Ngunit ikaw, O Jehova, O huwag kang manatiling malayo.+O ikaw na aking lakas,+ magmadali ka sa pagtulong sa akin.+ 20  Iligtas mo mula sa tabak ang aking kaluluwa,+Ang aking kaisa-isa mula sa mismong pangalmot ng aso;+ 21  Iligtas mo ako mula sa bibig ng leon,+At mula sa mga sungay ng mga torong gubat ay sagutin mo ako at iligtas.+ 22  Ipahahayag ko ang iyong pangalan+ sa aking mga kapatid;+Sa gitna ng kongregasyon ay pupurihin kita.+ 23  Kayong mga natatakot kay Jehova, purihin ninyo siya!+Kayong lahat na binhi ni Jacob, luwalhatiin ninyo siya!+At matakot kayo sa kaniya, kayong lahat na binhi ni Israel.+ 24  Sapagkat hindi siya nanghamak+Ni narimarim man sa kapighatian ng napipighati;+At hindi niya ikinubli ang kaniyang mukha mula sa kaniya,+At nang humingi siya sa kaniya ng tulong ay kaniyang dininig.+ 25  Sa iyo magmumula ang aking papuri sa malaking kongregasyon;+Ang aking mga panata ay tutuparin ko sa harap ng mga may takot sa kaniya.+ 26  Ang maaamo ay kakain at mabubusog;+Yaong mga humahanap sa kaniya ay pupuri kay Jehova.+Mabuhay nawa ang inyong mga puso magpakailanman.+ 27  Ang lahat ng mga dulo ng lupa ay makaaalaala at manunumbalik kay Jehova.+At ang lahat ng mga pamilya ng mga bansa ay yuyukod sa harap mo.+ 28  Sapagkat ang paghahari ay nauukol kay Jehova,+At nagpupuno siya sa mga bansa.+ 29  Ang lahat ng matataba sa lupa ay kakain at yuyukod;+Sa harap niya ay luluhod ang lahat niyaong bumababa sa alabok,+At hindi maiingatang buháy ninuman ang kaniyang sariling kaluluwa.+ 30  Isang binhi ang maglilingkod sa kaniya;+Ipahahayag sa salinlahi ang may kinalaman kay Jehova.+ 31  Sila ay darating at magsasabi ng tungkol sa kaniyang katuwiran+Sa bayang ipanganganak, na ginawa niya ito.+

Talababa