Awit 136:1-26

136  Magpasalamat kayo kay Jehova, sapagkat siya ay mabuti:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda;+   Magpasalamat kayo sa Diyos ng mga diyos:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda;+   Magpasalamat kayo sa Panginoon ng mga panginoon:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda;+   Sa mag-isang Gumagawa ng kamangha-mangha at dakilang mga bagay:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda;+   Sa Isa na lumikha ng mga langit sa pamamagitan ng unawa:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda;+   Sa Isa na naglatag ng lupa sa ibabaw ng tubig:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda;+   Sa Isa na lumikha ng malalaking tanglaw:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda;+   Ng araw nga upang magpuno kapag araw:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda;+   Ng buwan at ng mga bituin upang sama-samang magpuno kapag gabi:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda;+ 10  Sa Isa na nanakit sa Ehipto sa kanilang mga panganay:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda;+ 11  At sa Isa na naglabas sa Israel mula sa gitna nila:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda;+ 12  Sa pamamagitan ng malakas na kamay at sa pamamagitan ng bisig na nakaunat:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda; 13  Sa Isa na humati sa Dagat na Pula sa baha-bahagi:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda;+ 14  At siyang nagparaan sa Israel sa gitna nito:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda;+ 15  At siyang nagbulid kay Paraon at sa kaniyang hukbong militar sa Dagat na Pula:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda;+ 16  Sa Isa na pumatnubay sa kaniyang bayan sa ilang:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda;+ 17  Sa Isa na nanakit ng mga dakilang hari:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda;+ 18  At siyang pumatay ng mariringal na hari:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda;+ 19  Maging kay Sihon na hari ng mga Amorita:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda;+ 20  At kay Og na hari ng Basan:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda;+ 21  At siyang nagbigay ng kanilang lupain bilang mana:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda;+ 22  Isang mana sa Israel na kaniyang lingkod:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda;+ 23  Na umalaala sa atin sa ating mababang kalagayan:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda;+ 24  At siyang paulit-ulit na umagaw sa atin mula sa ating mga kalaban:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda;+ 25  Ang Isa na nagbibigay ng pagkain sa lahat ng laman:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda;+ 26  Magpasalamat kayo sa Diyos ng langit:+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda.+

Talababa