Online Help

Paggamit ng JW.ORG

Alamin kung paano gagamitin ang mga feature ng jw.org website. Sundan ang step-by-step tutorial sa paggamit ng jw.org at mga tip sa pag-navigate sa site, pag-search, at pagda-download. Alamin ang sagot sa mga tanong tungkol sa jw.org.

JW Broadcasting

Alamin kung paano makakapanood ng mga video, pati na ng mga program sa JW Broadcasting, sa jw.org o sa TV.

JW Library

Basahin at pag-aralan ang Bibliya gamit ang Bagong Sanlibutang Salin. Ihambing ito sa ibang salin ng Bibliya.

Watchtower Library

Koleksiyon ng mga salin ng Bibliya, publikasyon, at mga research tool para sa pag-aaral ng Bibliya.

JW Language

Ang app na ito sa pag-aaral ng wika ay naglalaman ng mga praktikal na tulong na magagamit sa ministeryo sa iba’t ibang wika. May mga flash card, recording ng tamang bigkas, romanization, at iba pa.