Pumunta sa nilalaman

Paliwanag sa mga Teksto sa Bibliya

Alamin kung ano talaga ang ibig sabihin ng pamilyar na mga teksto at pananalita sa Bibliya, pati na ang karagdagang impormasyon mula sa konteksto nito. Palalimin ang pagkaunawa mo sa teksto gamit ang mga talababa at cross-reference.

Genesis 1:1—“Nang Pasimula ay Nilalang ng Diyos ang Langit at ang Lupa”

Ano ang dalawang mahalagang katotohanan na makikita sa unang tekstong ito ng Bibliya?

Exodo 20:12—“Parangalan Mo ang Iyong Ama at Ina”

May kasamang pangako ang utos na iyan ng Diyos, kaya mas mapapasigla ang mga tao na sundin iyan.

Josue 1:9—“Huwag Kang Matatakot; Huwag Kang Masisindak”

Paano mo magagawang lakasan ang loob mo at magpakatatag kahit may matitinding pagsubok?

Awit 23:4—‘Kahit Lumalakad Ako sa Lambak ng Lilim ng Kamatayan’

Kahit sa pinakamahirap na parte ng buhay nila, paano nararanasan ng mga sumasamba sa Diyos na tinutulungan niya sila?

Paliwanag sa Awit 37:4—“Magkaroon Ka ng Kasiyahan sa PANGINOON”

Paano makakatulong ang awit na ito para maging marunong tayo at makuha ang pagsang-ayon ng Diyos?

Awit 46:10—“Tumahimik Kayo at Alamin na Ako ang Dios”

Sinasabi ba ng tekstong ito na dapat manahimik sa simbahan?

Kawikaan 3:5, 6—“Huwag Kang Umasa sa Sarili Mong Unawa”

Paano mo maipapakitang mas nagtitiwala ka sa Diyos kaysa sa sarili mo?

Kawikaan 16:3—“Ipagtiwala Mo sa PANGINOON ang Anumang Iyong Gagawin”

Ano ang dalawang dahilan kung bakit kailangang lumapit sa Diyos kapag gumagawa ng desisyon?

Paliwanag sa Kawikaan 22:6—“Turuan Mo ang Bata sa Daan na Dapat Niyang Lakaran”

Ano ang “daan” na dapat lakaran ng isang bata? Iba-iba ba ito depende sa tao?

Eclesiastes 3:11—“Ginawa Niyang Maganda ang Lahat ng Bagay sa Tamang Panahon Nito”

Hindi lang mga nilikha ng Diyos ang tinutukoy sa pananalitang “ginawa niyang maganda.” Paano ka dapat maapektuhan nito?

Paliwanag sa Isaias 26:3—“Pinananatili Mo sa Kapayapaan ang mga May Pusong Matapat”

Posible ba talagang magkaroon ng tunay na kapayapaan? Ano ang ibig sabihin ng pagiging panatag?

Isaias 40:31—“Ang mga Umaasa kay Jehova ay Muling Lalakas”

Bakit ikinumpara sa agilang lumilipad ang isang taong tumatanggap ng lakas mula sa Diyos?

Isaias 41:10—“Huwag Kang Matakot Pagkat Ako’y Sumasaiyo”

Inulit ni Jehova ang iisang ideya sa tatlong paraan para idiin na talagang tutulungan niya ang mga tapat na mananamba niya.

Isaias 42:8—“Ako ang PANGINOON”

Anong pangalan ang pinili ng Diyos para sa sarili niya?

Jeremias 29:11—“Alam Ko ang Aking mga Plano Para sa Inyo”

May plano ba ang Diyos para sa bawat indibidwal?

Mikas 6:8—“Buong Pagpapakumbabáng Sumunod Ka sa Iyong Diyos”

Sa talatang ito, inilarawan sa tatlong paraan kung ano ang inaasahan sa atin ng Diyos.

Mateo 6:33—“Hanapin Muna Ninyo ang Kanyang Kaharian”

Ibig bang sabihin ni Jesus, hindi na kailangang magtrabaho ng mga Kristiyano?

Mateo 6:34—“Huwag Alalahanin ang Bukas”

Hindi ibig sabihin ni Jesus na hindi na tayo dapat magplano para sa hinaharap.

Paliwanag sa Mateo 11:28-30—“Lumapit Kayo sa Akin, . . . at Pagiginhawahin Ko Kayo”

Sinabi ba ni Jesus na mawawala agad ang pang-aapi at kawalang katarungan?

Marcos 1:15—“Malapit Na ang Kaharian ng Dios”

Ang ibig bang sabihin ni Jesus, nagsimula nang mamahala ang Kaharian?

Marcos 11:24​—“Anuman ang Hingin Ninyo sa Inyong Panalangin, Maniwala Kayong Natanggap Na Ninyo Iyon”

Paano makakatulong ang payo ni Jesus tungkol sa pananampalataya at panalangin kapag may mga problema tayo?

Paliwanag sa Lucas 1:37—“Sapagkat Walang Anumang Bagay na Hindi Kayang Gawin ng Diyos”

Laging tinutupad ng Diyos na Makapangyarihan-sa-Lahat ang mga pangako niya. Paano ka mapapatibay nito?

Lucas 2:14—“Sa Lupa ay Kapayapaan sa mga Taong Kinalulugdan Niya”

Ano ang ibig sabihin nito para sa mga tao ngayon?

Juan 1:1—“Nang Pasimula ay Naroon Na ang Salita”

Ipinapakita sa tekstong ito ang ilang detalye tungkol sa buhay ni Jesu-Kristo bago siya bumaba sa lupa bilang tao.

Juan 3:16—“Sapagkat Gayon na Lamang ang Pag-ibig ng Diyos sa Sanlibutan”

Paano ipinakita ng Diyos na Jehova na mahal niya ang bawat isa sa atin at gusto niyang mabuhay tayo magpakailanman?

Juan 14:6—“Ako ang Daan, ang Katotohanan, at ang Buhay”

Kung gusto ng isang tao na sambahin si Jehova, bakit dapat niyang kilalanin ang mahalagang papel ni Jesus?

Paliwanag sa Juan 14:27—“Kapayapaan ang Iniiwan Ko sa Inyo”

Ano ang kapayapaang iniwan, o ibinigay ni Jesus sa mga tagasunod niya? Paano natin ito matatanggap?

Paliwanag sa Juan 15:13—“Walang Pag-ibig na Higit Pang Dakila Kaysa Rito”

Paano matutularan ng mga tagasunod ni Jesus ang pag-ibig na ipinakita niya?

Juan 16:33—“Napagtagumpayan Ko ang Mundo”

Paano napatibay ng mga salita ni Jesus ang mga tagasunod niya na puwede nilang mapasaya ang Diyos?

Paliwanag sa Gawa 1:8—“Tatanggap Kayo ng Kapangyarihan”

Ano ang ipinangako ni Jesus sa mga tagasunod niya, at ano ang maitutulong nito sa kanila?

Roma 5:8—“Namatay si Kristo Para sa Atin Noong Makasalanan Pa Tayo”

May tendensiya ang mga tao na mag-isip at kumilos nang labag sa matuwid na mga pamantayan ng Diyos, kaya paano tayo magkakaroon ng mabuting kaugnayan sa Diyos ngayon at sa hinaharap?

Roma 6:23—“Sapagkat Kamatayan ang Kabayaran ng Kasalanan, Ngunit ang Walang Bayad na Kaloob ng Diyos ay Buhay na Walang Hanggan”

Walang makasalanang tao ang puwedeng magkaroon ng kaligtasan dahil sa sarili niya, pero puwede nating matanggap ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Paano?

Roma 10:13—‘Tumawag sa Pangalan ng Panginoon’

Binibigyan ng Diyos ang lahat ng tao ng pagkakataong maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan, anuman ang kanilang bansa, lahi, o kalagayan sa buhay.

Paliwanag sa Roma 12:12—“Ikagalak ang Pag-asa; Maging Matatag sa Paghihirap at Magpatuloy sa Pananalangin”

Paano makakapanatiling tapat ang mga Kristiyano kahit may pag-uusig at iba pang paghihirap?

Paliwanag sa 1 Corinto 10:13—“Ang Diyos ay Tapat”

Paano makakatulong ang pagiging tapat ng Diyos kapag nasusubok tayo?

Paliwanag sa 2 Corinto 12:9—“Ang Kagandahang-loob Ko ay Sapat Na Para sa Iyo”

Paano natulungan si apostol Pablo ng walang-kapantay na kabaitan ng Diyos? Matutulungan din kaya tayo nito?

Efeso 3:20—“Makakagawa [ang Diyos] Nang Higit Pa Kaysa Maaari Nating Hilingin at Isipin”

Paano sinasagot ng Diyos ang mga panalangin ng mga mananamba niya at ibinibigay ang mga inaasahan nila?

Filipos 4:6, 7—“Huwag Kayong Mabalisa Tungkol sa Anumang Bagay”

Ano-anong klase ng panalangin ang makakatulong sa mga mananamba ng Diyos para magkaroon sila ng kapayapaan ng isip at huwag mag-alala?

Filipos 4:13—“Lahat ng Bagay ay Magagawa Ko Dahil kay Cristo”

Ano ang ibig sabihin ni apostol Pablo nang isulat niya na tatanggap siya ng lakas na harapin ang “anumang bagay”?

Paliwanag sa Colosas 3:23—“Anuman ang Inyong Ginagawa, Gawin Ninyo Nang Buong Puso”

Paano nakakaapekto ang pananaw ng isang Kristiyano sa kaniyang trabaho sa kaugnayan niya sa Diyos?

2 Timoteo 1:7—“Pagkat Hindi Espiritu ng Kaduwagan ang Ibinigay sa Atin ng Dios”

Paano matutulungan ng Diyos ang isang tao na harapin ang takot at magkaroon ng lakas ng loob na gawin ang tama?

Hebreo 11:1—“Ang Pananampalataya ay Katiyakan na Mangyayari ang Ating mga Inaasahan”

Gaano katibay ang tunay na pananampalataya, at gaano ito kahalaga?

Paliwanag sa 1 Pedro 5:6, 7—“Kaya Nga, Pasakop Kayo ... Ipagkatiwala Ninyo sa Kanya ang Inyong mga Alalahanin sa Buhay”

Ano ang ibig sabihin ng “ihagis” natin sa Diyos ang mga álalahanín natin, at paano ito makakatulong sa atin?

Paliwanag sa Apocalipsis 21:1—“Ang Bagong Langit at ang Bagong Lupa”

Anong mga impormasyon ang ibinibigay ng Bibliya para maintindihan natin ang tekstong ito?

Paliwanag sa Apocalipsis 21:4—“Papahirin Niya ang Bawat Luha”

Mababasa sa tekstong ito ang isang napakagandang pangako na mangyayari sa hinaharap.