Awit 56:1-13

Sa tagapangasiwa ng Tahimik na Kalapati sa gitna niyaong mga nasa malayo. Ni David. Miktam. Nang hulihin siya ng mga Filisteo sa Gat.+ 56  Pagpakitaan mo ako ng lingap, O Diyos, sapagkat sinakmal ako ng taong mortal.+Sa pakikipagdigma buong araw, patuloy niya akong sinisiil.+   Sinasakmal ako ng mga kagalit ko buong araw,+Sapagkat maraming nakikipagdigma laban sa akin nang may kapalaluan.+   Anumang araw na ako ay matakot, ako, sa ganang akin, ay magtitiwala sa iyo.+   Kaisa ng Diyos ay pupurihin ko ang kaniyang salita.+Sa Diyos ako naglalagak ng aking tiwala; hindi ako matatakot.+Ano ang magagawa sa akin ng laman?+   Buong araw nilang pinipinsala ang aking mga pansariling gawain;Ang lahat ng kaisipan nila ay laban sa akin sa ikasasama.+   Dumadaluhong sila, nagkukubli sila,+Sila, sa ganang kanila, ay nagmamasid sa akin mismong mga hakbang,+Habang inaabangan nila ang aking kaluluwa.+   Iwaksi mo sila dahil sa kanilang pananakit.+Sa galit ay ibagsak mo ang mga bayan, O Diyos.+   Ang aking pagiging takas ay iniulat mo.+Ilagay mo ang aking mga luha sa iyong sisidlang balat.+Hindi ba nasa iyong aklat ang mga iyon?+   Sa pagkakataong iyon ay tatalikod ang aking mga kaaway, sa araw na ako ay tumawag;+Ito ay lubos kong nalalaman, na ang Diyos ay sumasaakin.+ 10  Kaisa ng Diyos+ ay pupurihin ko ang kaniyang salita;Kaisa ni Jehova ay pupurihin ko ang kaniyang salita.+ 11  Sa Diyos ako naglalagak ng aking tiwala. Hindi ako matatakot.+Ano ang magagawa sa akin ng makalupang tao?+ 12  Sa akin, O Diyos, ay may mga panata sa iyo.+Mag-uukol ako ng mga kapahayagan ng pasasalamat sa iyo.+ 13  Sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa mula sa kamatayan+Hindi mo nga ba iniligtas ang aking mga paa mula sa pagkatisod?+Upang makalakad ako sa harap ng Diyos sa liwanag niyaong mga buháy.+

Talababa