Awit 68:1-35

Sa tagapangasiwa. Ni David. Isang awitin, isang awit. 68  Bumangon nawa ang Diyos,+ mangalat nawa ang kaniyang mga kaaway,+At yaong mga masidhing napopoot sa kaniya ay tumakas nawa dahil sa kaniya.+   Kung paanong ang usok ay itinataboy, itaboy mo nawa sila;+Kung paanong ang pagkit ay natutunaw dahil sa apoy,+Malipol nawa ang mga balakyot mula sa harap ng Diyos.+   Ngunit kung tungkol sa mga matuwid, magsaya nawa sila,+Lubha nawa silang magalak sa harap ng Diyos,+At magbunyi nawa sila sa pagsasaya.+   Umawit kayo sa Diyos, umawit kayo ng papuri sa kaniyang pangalan;+Magbulalas kayo ng awit sa Isa na dumaraan sa mga disyertong kapatagan+Bilang si Jah, na kaniyang pangalan;+ at magalak kayo sa harap niya;   Ama ng mga batang lalaking walang ama at hukom ng mga babaing balo+Ang Diyos sa kaniyang banal na tahanan.+   Pinatatahan ng Diyos sa bahay ang mga nag-iisa;+Inilalabas niya ang mga bilanggo tungo sa lubos na kasaganaan.+Gayunman, kung tungkol sa mga sutil, sila ay tatahan sa tuyot na lupain.+   O Diyos, nang yumaon ka sa unahan ng iyong bayan,+Nang humayo ka sa disyerto+Selah   Ang lupa ay umuga,+Ang langit din ay tumulo dahil sa Diyos;+Ang Sinai na ito ay umuga dahil sa Diyos,+ ang Diyos ng Israel.+   Nagsimula kang magpabuhos ng saganang ulan, O Diyos;+Ang iyong mana, maging nang ito ay nanghihimagod—muli mo nga itong pinalakas.+ 10  Ang iyong pamayanan ng mga tolda+—tumahan sila roon;+Sa iyong kabutihan ay inihanda mo iyon para sa napipighati, O Diyos.+ 11  Si Jehova ang nagbibigay ng pananalita;+Ang mga babaing naghahayag ng mabuting balita ay isang malaking hukbo.+ 12  Maging ang mga hari ng mga hukbo ay tumatakas, sila ay tumatakas.+Kung tungkol sa kaniya na namamalagi sa tahanan, siya ay nakikibahagi sa samsam.+ 13  Bagaman nakahiga kayo sa pagitan ng mga bunton ng abo ng kampo,Naroon ang mga pakpak ng kalapati na nababalutan ng pilakAt ang mga bagwis nito ng manilaw-nilaw na luntiang ginto.+ 14  Nang ipangalat ng Makapangyarihan-sa-lahat ang mga hari roon,+Nagsimulang umulan ng niyebe sa Zalmon.+ 15  Ang bulubunduking pook ng Basan+ ay bundok ng Diyos;+Ang bulubunduking pook ng Basan ay bundok ng mga taluktok.+ 16  O kayong mga bundok ng mga taluktok, bakit ninyo minamasdan nang may pagkainggitAng bundok na ninanais ng Diyos na maging tahanan niya?+Si Jehova mismo ay tatahan doon magpakailanman.+ 17  Ang mga karong pandigma ng Diyos ay sampu-sampung libo, libu-libong paulit-ulit pa.+Si Jehova mismo ay dumating mula sa Sinai patungo sa dakong banal.+ 18  Umakyat ka sa kaitaasan;+Nagdala ka ng mga bihag;+Kumuha ka ng mga kaloob sa anyong mga tao,+Oo, maging ang mga sutil,+ upang tumahang kasama nila,+ O Jah na Diyos. 19  Pagpalain nawa si Jehova, na sa araw-araw ay siyang nagdadala ng pasan para sa atin,+Ang tunay na Diyos ng ating kaligtasan.+ Selah. 20  Ang tunay na Diyos para sa atin ay isang Diyos ng mga gawa ng pagliligtas;+At kay Jehova na Soberanong+ Panginoon ang mga daang malalabasan mula sa kamatayan.+ 21  Tunay na pagdudurug-durugin ng Diyos ang ulo ng kaniyang mga kaaway,+Ang mabuhok na tuktok ng ulo ng sinumang gumagala-gala sa kaniyang pagkakasala.+ 22  Si Jehova ay nagsabi: “Mula sa Basan ay ibabalik ko,+Ibabalik ko sila mula sa mga kalaliman ng dagat,+ 23  Upang mahugasan mo ang iyong paa sa dugo,+Upang ang dila ng iyong mga aso ay magkaroon ng bahagi nito mula sa mga kaaway.”+ 24  Nakita nila ang iyong mga prusisyon, O Diyos,+ Ang mga prusisyon ng aking Diyos, na aking Hari, patungo sa dakong banal.+ 25  Ang mga mang-aawit ay nagpauna, ang mga manunugtog ng mga panugtog na de-kuwerdas ay kasunod nila;+Sa pagitan ay ang mga dalagang tumutugtog ng mga tamburin.+ 26  Sa mga nagkakatipong karamihan ay pagpalain ang Diyos,+Si Jehova, O kayo na mula sa Bukal ng Israel.+ 27  Naroon ang munting Benjamin na sumusupil sa kanila,+Ang mga prinsipe ng Juda kasama ang kanilang sumisigaw na pulutong,Ang mga prinsipe ng Zebulon, ang mga prinsipe ng Neptali.+ 28  Ang iyong Diyos ay nagbigay ng utos sa iyong kalakasan.+Magpakita ka ng lakas, O Diyos, ikaw na kumikilos para sa amin.+ 29  Dahil sa iyong templo sa Jerusalem,+Ang mga hari ay magdadala ng mga kaloob sa iyo.+ 30  Sawayin mo ang mabangis na hayop na nasa mga tambo,+ ang kapulungan ng mga toro,+Kasama ang mga guya ng mga bayan, na bawat isa ay yumayapak sa mga piraso ng pilak.+Pinangalat niya ang mga bayan na nalulugod sa mga labanan.+ 31  Mga bagay na yaring-bronse ay manggagaling sa Ehipto;+Ang Cus ay mabilis na mag-uunat ng mga kamay nito na may mga kaloob para sa Diyos.+ 32  O kayong mga kaharian sa lupa, umawit kayo sa Diyos,+Umawit kayo ng papuri kay Jehova—Selah 33  Sa Isa na nakasakay sa sinaunang langit ng mga langit.+Narito! Inihihiyaw niya ang kaniyang tinig, isang malakas na tinig.+ 34  Mag-ukol kayo ng kalakasan sa Diyos.+Ang kaniyang karilagan ay nasa Israel at ang kaniyang kalakasan ay nasa mga ulap.+ 35  Ang Diyos ay kakila-kilabot mula sa iyong maringal na santuwaryo.+Siya ang Diyos ng Israel, na nagbibigay ng kalakasan, maging ng kapangyarihan sa bayan.+Pagpalain nawa ang Diyos.+

Talababa