Awit 135:1-21

135  Purihin ninyo si Jah!+Purihin ninyo ang pangalan ni Jehova,+Maghandog kayo ng papuri, O mga lingkod ni Jehova,+   Kayong mga nakatayo sa bahay ni Jehova,+Sa mga looban ng bahay ng ating Diyos.+   Purihin si Jah, sapagkat si Jehova ay mabuti.+Umawit kayo sa kaniyang pangalan, sapagkat ito ay kaiga-igaya.+   Sapagkat pinili ni Jah si Jacob para sa kaniyang sarili,+Ang Israel bilang kaniyang pantanging pag-aari.+   Sapagkat nalalaman kong lubos na si Jehova ay dakila,+At ang ating Panginoon ay nakahihigit kaysa sa lahat ng iba pang diyos.+   Ang lahat ng kinalugdang gawin ni Jehova ay kaniyang ginawa+Sa langit at sa lupa, sa mga dagat at sa lahat ng matubig na mga kalaliman.+   Nagpapailanlang siya ng singaw mula sa dulo ng lupa;+Gumawa pa man din siya ng mga paagusan para sa ulan;+Inilalabas niya ang hangin mula sa kaniyang mga imbakan,+   Siyang nanakit sa mga panganay ng Ehipto,+Sa tao man at sa hayop.+   Nagsugo siya ng mga tanda at mga himala sa gitna mo, O Ehipto,+Kay Paraon at sa lahat ng kaniyang mga lingkod;+ 10  Siyang nanakit ng maraming bansa+At pumatay ng mga makapangyarihang hari,+ 11  Maging kay Sihon na hari ng mga Amorita+At kay Og na hari ng Basan+At sa lahat ng mga kaharian sa Canaan,+ 12  At siyang nagbigay ng kanilang lupain bilang mana,+Isang mana sa Israel na kaniyang bayan.+ 13  O Jehova, ang iyong pangalan ay hanggang sa panahong walang takda.+O Jehova, ang iyong pinakaalaala ay sa sali’t salinlahi.+ 14  Sapagkat ipagtatanggol ni Jehova ang usapin ng kaniyang bayan,+At ikalulungkot niya ang tungkol sa kaniyang mga lingkod.+ 15  Ang mga idolo ng mga bansa ay pilak at ginto,+Ang gawa ng mga kamay ng makalupang tao.+ 16  May bibig sila, ngunit wala silang masalita;+May mga mata sila, ngunit wala silang makita;+ 17  May mga tainga sila, ngunit wala silang marinig.+Wala ring espiritu sa kanilang bibig.+ 18  Yaong mga gumagawa sa kanila ay magiging tulad nila,+Ang bawat isa na nagtitiwala sa kanila.+ 19  O sambahayan ni Israel, pagpalain ninyo si Jehova.+O sambahayan ni Aaron, pagpalain ninyo si Jehova.+ 20  O sambahayan ni Levi, pagpalain ninyo si Jehova.+Kayong mga natatakot kay Jehova, pagpalain ninyo si Jehova.+ 21  Pagpalain nawa si Jehova mula sa Sion,+Na siyang tumatahan sa Jerusalem.+Purihin ninyo si Jah!+

Talababa