Ol Sam 46:1-11

  • “God i ples blong haed blong yumi”

    • God i mekem plante samting blong sapraes (8)

    • God i stap finisim ol wo long olgeta ples long wol (9)

Long daerekta. Singsing blong ol boe blong Kora.+ I folem stael blong Alamot.* 46  God i ples blong haed blong yumi mo i paoa blong yumi,+Mo long taem blong trabol, yumi save kasem help long hem kwiktaem.+   From samting ya, bambae yumi no fraet, nating se wol i stap jenis,Mo nating se ol bigfala hil oli folfoldaon i go long botom blong solwota,+   Mo nating se solwota i mekem bigfala noes mo i waet olbaot,+Mo nating se ol bigfala hil oli stap muvmuv from bigfala noes blong hem. (Selah)   I gat wan reva we ol springwota blong hem oli stap mekem taon blong God i glad,+Hemia bigfala tabenakel* we i tabu i blong God ya we i Hae Olgeta.   God i stap long taon ya,+ mo man i no save winim taon ya. Taem i brok delaet, God bambae i kam givhan long taon ya.+   Ol nesen oli stap mekem bigfala noes, ol kingdom oli folfoldaon. God i leftemap voes blong hem, mo wol i melt.+   Jehova komanda blong ol ami, i stap wetem yumi,+God blong Jekob i sefples blong haed blong yumi.* (Selah)   Yufala i kam mo yufala i luk ol wok blong Jehova,Hem i mekem plante samting blong sapraes long wol ya.   Hem i stap finisim ol wo long olgeta ples long wol.+ Hem i stap brekem ol bonara mo i brebrekem ol spia. Hem i stap bonem ol kat blong faet,* long faea. 10  Hem i talem se: “I naf, mo yufala i mas save se mi mi God. Ol nesen bambae oli leftemap mi.+ Ol man long wol bambae oli leftemap mi.”+ 11  Jehova komanda blong ol ami, i stap wetem yumi,+God blong Jekob i wan sefples blong yumi haed long hem.+ (Selah)

Ol futnot

Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.
NT: “sefples blong mi we i hae we i hae.”
MNT: “ol sil.”