Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

KWESTIN 2

?Olsem Wanem Blong Kasem Save Long God?

“Buk ya blong Loa i no mas gowe long maot blong yu, mo yu mas ridim long smol voes long dei mo long naet, blong yu save folem gud olgeta samting we oli raetem long hem. Long fasin ya, bambae rod blong yu i go gud nao bambae yu mekem fasin we i waes.”

Josua 1:8

“Olgeta oli gohed blong ridimaot buk ya long bigfala voes, hemia Loa blong tru God, mo oli eksplenem klia Loa ya mo oli talemaot mining blong hem. Long rod ya, olgeta oli givhan long ol man blong oli kasemsave ol tok ya we oli stap ridim.”

Nehemaea 8:8

“Man we i no folem advaes blong ol man nogud, . . . hem i glad. Man olsem, hem i glad long loa blong Jehova, mo hem i stap ridim loa blong Hem long smol voes, long dei mo long naet. . . . Evri samting we hem i mekem, bambae i go gud.”

Ol Sam 1:1-3

“Ale Filip i go. Hem i stap ron klosap long jariot ya, nao hem i harem we man ya i stap ridim profet tok blong Aesea. Nao hem i askem long hem se: ‘?Yu yu kasemsave long samting we yu stap ridim?’ Man ya i ansa se: ‘?Bambae mi mi save olsem wanem? I no gat man blong givhan long mi.’”

Ol Wok 8:30, 31

“I stat long taem we God i mekem wol ya, ol samting raonabaot long yumi we hem i wokem, oli soemaot klia ol fasin blong hem we man i no save luk, olsem paoa blong hem we i no save finis samtaem mo se hem nao i God. Taswe olgeta oli no gat tok blong talem.”

Rom 1:20

“Yu mas tingting plante long ol samting ya, mo yu putum tingting blong yu i stap fulwan long hem, nao olgeta man bambae oli luk klia nomo se yu stap gohed gud.”

1 Timoti 4:15

“I gud yumi stap tingbaot yumi, blong yumi givgivhan long yumi blong yumi lavem ol narafala, mo blong yumi mekem ol gudfala wok. Yumi no mas les blong kam wanples long ol miting blong yumi.”

Hibru 10:24, 25

“Sipos wan long yufala i sot long waes, i gud hem i gohed blong askem long God, nao bambae hem i kasem from we God i glad blong givim samting long olgeta man, mo hem i no save daonem man we i askem samting long hem.”

Jemes 1:5