Mifala i kamaot long ol defdefren kantri mo kalja, be mifala i wok wetem wan tingting nomo. Mifala i wantem leftemap Jehova, God ya we Baebol i tokbaot. Hem nao i mekem olgeta samting oli laef. Mifala i traem bes blong mifala blong folem fasin blong Jisas Kraes mo mifala i no sem blong folem ol Kristin fasin. Mifala i traehad blong givhan long ol man blong oli save Baebol mo Kingdom blong God. Oltaem mifala i givim witnes, we i min se mifala i tokbaot Jehova God mo Kingdom blong hem. Taswe sam man oli singaot mifala se ol Jehova, be hemia i no nem blong mifala. Mifala i Witnes blong Jehova.

Kam long Websaet blong mifala. Yu save ridim baebol long intenet mo faenemaot se mifala i bilif long wanem mo wok blong mifala i olsem wanem.