Go long ol haf insaed long hem

Ansa we Baebol i givim

?Wanem samting we Baebol i rili tijim? Jusum wan kwestin we yu yu wantem save ansa long hem.

?Wanem Ya Hel? ?Hem i Wan Ples Blong Safa Olwe?

?Ol rabis man oli kasem panis blong olgeta long hel? ?Hel hem i pei blong sin? Yu ridim ol vas we i ansa long ol kwestin ya.

?Wanem Ya Hel? ?Hem i Wan Ples Blong Safa Olwe?

?Ol rabis man oli kasem panis blong olgeta long hel? ?Hel hem i pei blong sin? Yu ridim ol vas we i ansa long ol kwestin ya.

Bilif Mo Wosip

Laef Mo Ol Fasin

Stadi Baebol Wetem Ol Witnes Blong Jehova

?From Wanem Yu Mas Stadi Baebol?

Baebol i halpem plante milian man raon long wol blong oli faenem ansa blong ol impoten kwestin long laef. ?Yu yu wantem save ansa blong ol kwestin ya tu?

?Oli Mekem Baebol Stadi Olsem Wanem?

Long olgeta ples long wol, ol man oli savegud ol Witnes blong Jehova from oli stap mekem ol Baebol stadi we i fri nomo. Traem luk olsem wanem oli mekem.

Askem Wan Witnes Blong Jehova Blong i Visitim Yu

Yu save tokbaot wan topik blong Baebol wetem ol Witnes blong Jehova, o yu save traem folem program blong mifala blong stadi long Baebol.