Go long ol haf insaed long hem

?God i Stap Long Evri Ples, Long Semtaem?

?God i Stap Long Evri Ples, Long Semtaem?

Ansa we Baebol i givim

God i save luk olgeta samting mo mekem samting long eni ples we hem i jusum. (Ol Proveb 15:3; Hibrus 4:13) Be Baebol i no tijim se God i stap long evri ples long semtaem​—se, Hem i stap long evri ples, long olgeta samting. Be Baebol i soem se hem i wan man mo hem i laef long wan ples.

  • Bodi blong God: God hem i spirit. (Jon 4:​24) I no gat man i save luk God. (Jon 1:​18) Ol vison blong God we i stap long Baebol oli talem se hem i gat wan stret ples blong hem. Baebol i neva talem se hem i stap long evri ples.​—Aesea 6:​1, 2; Revelesen 4:​2, 3, 8.

  • Hom blong God: Ples we God i stap long hem i defren long ples blong yumi. Hom blong God hem i “heven.” (1 King 8:​30) Baebol i tokbaot wan taem we ol spirit man ‘oli kam stanap long fes blong Jehova,’ * samting ya i soem se, God i laef long wan stret ples.​—Job 1:6.

Sipos God i no stap long evri ples long semtaem, ?hem i rili save lukaot gud long yumi wanwan?

Yes. God i lavem tumas ol man wanwan. Nating se hem i laef long heven, God i tingbaot olgeta we i stap long wol we oli rili wantem mekem hem i glad, mo hem i givhan long olgeta. (1 King 8:​39; 2 Kronikel 16:9) Traem tingbaot olsem wanem Jehova i soem se hem i lavem ol gudfala man blong hem:

  • Taem yu prea: Jehova i save harem prea blong yu long semtaem we yu talem.​—2 Kronikel 18

  • Taem yu harem nogud: ‘Jehova i stap klosap long ol man we hat blong olgeta i trabol, mo i stap sevem ol man we tingting blong olgeta i foldaon olgeta.’​—Ol Sam 34:18.

  • Taem yu nidim advaes: Jehova bambae i “tijim yu” tru long Tok blong hem, Baebol.​—Ol Sam 32:8.

Ol rong tingting long saed blong stap long evri ples long semtaem

Rong tingting: God i stap long ol samting we hem i wokem long evri ples.

Samting we i tru: God i no laef long wol no long skae. (1 King 8:​27) I tru se ol sta mo ol narafala samting we hem i wokem oli “stap soemaot bigfala paoa blong God.” (Ol Sam 19:1) Be, God i no laef long ol wok blong hem olsem we wan atis i no laef insaed long pija we hem i droem. Taem yumi lukluk gud wan pija, yumi save faenemaot sam fasin blong man we i droem. Long sem fasin, wol blong yumi i soemaot klia “ol fasin blong hem we man i no save luk,” olsem paoa, waes, mo lav blong hem.​—Rom 1:​20.

Rong tingting: God i mas stap long evri ples long semtaem blong hem i gat olgeta paoa mo save olgeta samting.

Samting we i tru: Tabu spirit blong God, o paoa blong God nao i stap wok. Tru long tabu spirit blong hem, God i save tingting gud mo mekem eni samting, long eniples, long eni taem, we hem i no stap.​—Ol Sam 139:7.

Rong tingting: Ol Sam 139:8 i tijim se God i stap long evri ples long semtaem, taem hem i talem se: “Sipos mi go long heven, be yu yu stap long ples ya, bambae yu luk mi, mo sipos mi go ledaon long Hom blong ol Dedman, be yu yu stap long ples ya tu, bambae yu faenem mi.”

Samting we i tru: Vas ya i no stap tokbaot ples we God i stap long hem. Hem i minim se i no gat ples we i longwe tumas blong God i givhan long yumi.

^ par. 5 Baebol i talem se Jehova i nem blong God.