Go long ol haf insaed long hem

Baebol Long Intenet

Ridim Baebol long Intenet. Baebol ya Niu Wol Translesen hem i wan Baebol we ol tok blong hem oli stret, mo i isi blong kasem save long olgeta. Sam haf blong Baebol ya, no ful Baebol ya i stap long bitim 160 lanwis finis. Oli wokem bitim 220 milian kopi blong Baebol ya.

SOEM LONG

NIU WOL TRANSLESEN BAEBOL