Go long ol haf insaed long hem

Pis Mo Glad

Taem yumi fesem bigfala trabol, maet yumi harem se i no isi blong faenem glad mo pis. Be yet, Baebol i givhan long plante man blong oli save winim ol trabol blong olgeta, i mekem se oli no harem nogud tumas, mo i mekem se laef blong olgeta i gat mining. Baebol i save givhan long yu tu blong stap glad.

WEKAP!

Mekem Laef i Gud Moa—Helt

Ol rul blong Baebol oli givhan long yumi blong lukaot gud long helt blong yumi.

WEKAP!

Mekem Laef i Gud Moa—Helt

Ol rul blong Baebol oli givhan long yumi blong lukaot gud long helt blong yumi.

Gudfala Helt Long Bodi Mo Tingting

Baebol i Jenisim Laef Blong Man

Plante man oli tokbaot olsem wanem oli lego nogud laef blong olgeta blong bifo mo naoia oli glad from we oli frengud wetem God.

Famle i Save Glad

Sipos yu folem ol advaes blong Baebol, bambae yu mekem famle blong yu i glad.

Stadi Baebol Wetem Ol Witnes Blong Jehova

?From Wanem Yu Mas Stadi Baebol?

Baebol i halpem plante milian man raon long wol blong oli faenem ansa blong ol impoten kwestin long laef. ?Yu yu wantem save ansa blong ol kwestin ya tu?

?Oli Mekem Baebol Stadi Olsem Wanem?

Long olgeta ples long wol, ol man oli savegud ol Witnes blong Jehova from oli stap mekem ol Baebol stadi we i fri nomo. Traem luk olsem wanem oli mekem.

Askem Wan Witnes Blong Jehova Blong i Visitim Yu

Yu save tokbaot wan topik blong Baebol wetem ol Witnes blong Jehova, o yu save traem folem program blong mifala blong stadi long Baebol.