Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 Advaes Long Famle | Ol Yangfala

Mi Save Mekem Wanem Taem i Gat Ol Jenis

Mi Save Mekem Wanem Taem i Gat Ol Jenis

SAMTING WE I HAD

  • Famle blong yu i mas muv i go long wan narafala ples, from wok blong papa blong yu.

  • Besfren blong yu i muv i go long defren ples.

  • Bigfala brata no sista blong yu i aot long haos from we hem i mared.

?Bambae yu mekem wanem taem i gat ol jenis olsem?

Wan tri we i save ben folem win, bambae i gohed blong stanap afta long hariken. Yu tu yu save “ben” olsem tri ya, sipos yu lanem blong laef folem ol samting we oli hapen we yumi no save jenisim. Bifo we yumi tokbaot olsem wanem blong mekem olsem, i gud blong tingbaot sam samting long saed blong ol jenis.

SAMTING WE YU MAS SAVE

Sam Jenis Yumi No Save Blokem. Baebol i talem wan impoten trutok, i se: ‘Samting we man i no tingbaot i save kasem hem enitaem nomo.’ (Prija 9:11, NW) Long ol taem we i stap kam, bambae yu luk se tok ya i tru. I tru, ol samting we yumi no tingbaot oli save kamaot, be i no olgeta evriwan we oli nogud. Sam jenis we fastaem maet yu luk se oli nogud, be biaen oli save givhan long yu. Be plante man oli harem se i had blong folem ol jenis we i kamaot nating se i gud no i nogud.

Ol Jenis Oli Save Mekem Ol Yangfala Oli Wari. ?From wanem? Wan yangfala we nem blong hem Alex * i talem se: “I gat plante jenis finis oli hapen long bodi blong mi, be taem i gat ol narafala jenis, mi mi wari moa.”

I gat wan narafala risen: Taem i gat jenis long laef blong wan bigman, hem i save olsem wanem blong laef folem jenis ya, from we hem i bin gotru finis long ol defren jenis long laef blong hem. Be i had long ol yangfala from we oli no fesem plante jenis yet long laef blong olgeta.

Yu Save Lanem Blong Folem Ol Jenis. Wan man we i gat strong tingting, taem i gat trabol, hem i save samting blong mekem mo i save jenisim laef blong hem folem ol samting we i hapen. Wan man olsem, hem i no stanap strong nomo taem hem i fesem ol jenis ya, be hem i save faenem wan gudfala samting tu long jenis ya. Ol yangfala we oli gat strong tingting, oli no save tekem drag no alkol taem i gat tumas jenis i kamaot we oli no save wanem blong mekem.

 SAMTING WE YU SAVE MEKEM

Gat stret tingting. Blong talem stret, yu no save bos long olgeta samting we oli hapen long laef blong yu. Ol fren blong yu bambae oli muvaot, ol brata mo sista blong yu bambae oli aot long haos from we oli mared, ol samting long laef bambae oli fosem famle blong yu blong muv i go long narafala ples, mo bambae yu lego ol fren blong yu mo ol samting we yu laekem blong mekem. I moa gud yu gat stret tingting i bitim we yu letem ol nogud tingting oli spolem yu.—Advaes blong Baebol: Prija 7:10.

Tingbaot fiuja. Taem yu stap tingbaot ol samting we oli pas finis, hemia i olsem we yu draevem wan trak, be yu stap lukluk i go biaen. Yu save lukluk i go biaen blong smoltaem, be i impoten we oltaem yu lukluk long fored. Hemia i sem mak taem i gat ol jenis. I gud yu stap tingbaot nomo long samting long fiuja. (Ol Proveb 4:25) Eksampol, ?wanem plan blong yu long nekis manis, no long sikis manis we i stap kam?

Tingbaot gudfala samting. Wan yangfala woman we nem blong hem Lora, i talem se: “Sipos yu gat strong tingting, bambae ol man oli luksave long fasin blong yu. Taswe sipos i gat wan jenis i kamaot, yu traem faenem wan gudfala samting long jenis ya.” ?Yu save tingbaot wan gudfala samting we i kamaot from jenis ya?—Advaes blong Baebol: Prija 6:9.

Wan yangfala woman we nem blong hem Victoria i tingbaot taem ya we ol fren blong hem oli muv i go long wan defren ples. Hem i se: “Mi no moa gat wan fren nating, mo mi wish sipos ol samting oli stap sem mak olsem fastaem. Be taem mi tingtingbak, mi jes kasem save se taem mi stap gruap, i mas gat sam jenis. Mo tu, mi jes luksave se mi save faenem ol niufala fren.”—Advaes blong Baebol: Ol Proveb 27:10.

Taem yu stap tingbaot ol samting we oli pas finis, hemia i olsem we yu draevem wan trak, be yu stap lukluk i go biaen

Givhan long ol narafala. Baebol i talem se: “Yufala evriwan i mas givgivhan long yufala long laef blong yufala. I nogud wan man i stap lukaot long laef blong hem nomo.” (Filipae 2:4) Sipos yu halpem ol narafala man, hemia i save givhan long yu. Anna we i gat 17 yia i talem se: “!Taem mi stap kam bigwan moa, mi luksave se fasin blong halpem ol narafala, we oli fesem sem samting olsem mi, i givhan bigwan long mi!”

^ haf. 11 Mifala i jenisim sam nem long haf ya.