Go long ol haf insaed long hem

Ol Yangfala

Ol advaes blong Baebol oli save halpem yu blong dil wetem ol problem, mo halpem yu blong kam gud moa long ol fasin we i save halpem yu long laef. a

a Mifala i jenisim nem blong sam man long atikol ya.

OL YANGFALA OLI ASKEM

?Olsem Wanem Mi Save Jusum Wan Gudfala Eksampol Blong Folem?

Wan gudfala eksampol blong folem i save givhan long yu blong blokem ol trabol, kasem ol mak blong yu, mo laef blong yu i ron gud. ?Be yu save folem eksampol blong hu?

OL YANGFALA OLI ASKEM

?Olsem Wanem Mi Save Jusum Wan Gudfala Eksampol Blong Folem?

Wan gudfala eksampol blong folem i save givhan long yu blong blokem ol trabol, kasem ol mak blong yu, mo laef blong yu i ron gud. ?Be yu save folem eksampol blong hu?

Fren Gud Wetem God

Ol Yangfala Oli Askem

Ol kwestin we plante yangfala oli askem long saed blong seks, ol fren, ol papa mama, skul, mo plante moa.

Sam Yangfala Oli Talem Wanem

Maet yu stap fesem wan trabol we i neva kasem yu bifo. Traem luk olsem wanem sam yangfala oli winim ol trabol ya.

Katun We Man i Droem

?Yu yu fesem sam trabol we yu luk se yu no save winim? Sipos i olsem, ol video ya oli save helpem yu blong winim ol trabol we ol yangfala oli stap fesem.

Ol Pepa We Ol Yangfala Oli Save Fulumap

Ol pepa ya oli halpem yu blong raetemdaon ol tingting blong yu mo blong halpem yu long laef blong yu.

Ol Eksasaes Blong Stadi Baebol

Printable activities designed to help Bible accounts come to life.

Ol Ansa Blong 10 Kwestin We Ol Yangfala Oli Askem

Ol Advaes we oli save halpem yu blong harem gud long laef blong yu.

Rod Blong Stadi

Yu yusum ol haf ya blong stadi blong mekem bilif blong yu i strong mo lanem olsem wanem blong eksplenem bilif blong yu.