Go long ol haf insaed long hem

OL YANGFALA OLI ASKEM

?Mi Mi Rere Blong Aot Long Haos?

?Mi Mi Rere Blong Aot Long Haos?

 

Tingting ya blong aot long haos blong papa mo mama i save mekem yu glad be i save mekem yu fraet tu. ?Olsem wanem blong save sipos yu naf blong go laef yu wan?

Tingting gud long ol risen

I gat plante risen we i mekem se maet yu wantem aot long haos, mo sam long ol risen ya tu oli no waes. Eksampol, wan yangfala boe we nem blong hem Mario i talem se, “Mi wantem aot long haos, from we mi no wantem stap mekem ol wok we mi mas mekem long haos.”

Be trutok se, maet bambae yu no moa fri taem yu aot long haos. Onya, wan gel we i gat 18 yia i talem se: “!Sipos yu aot long haos, bambae yu mas klinim haos yu wan, pem mo kukum prapa kakae blong yu, pem ol bil blong yu, mo yu no moa gat papa mo mama we i stap klosap blong givhan long yu!”

 Stamba poen: Yu nid blong kasem save from wanem yu wantem aot long haos, blong yu save sipos yu naf blong aot long haos.

Fasin blong yusumgud mane

Jisas i talem se: “?Hu long yufala we i wantem wokem wan bigfala taoa, be i no sidaon fastaem blong kaontem praes blong ol samting we hem i nidim, blong luk sipos mane blong hem i naf?” (Luk 14:28) ?Olsem wanem yu save “kaontem praes” bifo we yu aot long haos? Yu luk haf we i kam biaen blong faenemaot ansa.

?YU STAP YUSUM GUD MANE?

Baebol i talem: “Mane i save givhan blong mekem laef blong yu i gud.”—Prija 7:12.

  • ?I had long yu blong sevem mane?

  • ?Yu stap spenem mane olbaot?

  • ?Oltaem yu askem mane long ol narafala?

!Sipos yu ansa yes long wan long ol kwestin ya, gudfala drim blong yu blong aot long haos i save kam bigfala trabol blong yu!

“Brata blong mi i aot long haos taem hem i gat 19 yia. I no wan yia yet, mane we hem i sevem i finis, bang i tekemaot trak blong hem, mo hem i no moa save yusum kredit kad blong hem blong tekem mane. Ale hem i askem blong kambak long haos.”—Danielle.

Samting we yu save mekem naoia: Askem long papa mo mama blong yu se oli stap spenem hamas mane long wan manis. ?Wanem kaen bil oli stap pem, mo olsem wanem oli yusumgud mane we oli kasem blong pem ol samting ya? ?Olsem wanem tufala i sevem mane?

Stamba poen: Sipos yu lanem olsem blong yusumgud mane naoia we yu stap yet long haos blong papa mo mama, bambae yu rere blong winim problem blong mane taem yu stap yu wan.

?YU STAP STRETEM YU WAN?

Baebol i talem se: “Olgeta man wanwan oli gat prapa basket blong olgeta blong karem.”—Galesia 6:5.

  • ?Yu yu stap lego sam samting go kasem las minit bifo we yu mekem?

  • ?Papa mo mama blong yu i mas talem long yu bakegen mo bakegen ol samting we yu mas mekem?

  • ?Oltaem yu stap kam long haos let?

Sipos yu ansa yes long wan long ol kwestin ya, bambae yu faenem i had moa blong mekem gud ol samting taem yu yu stap yu wan.

“Taem yu stap yu wan, bambae yu mas mekem sam samting we yu no laekem tumas blong mekem. I no gat man we bambae i talem long yu blong mekem ol samting ya, so yu mas glad blong mekem mo folem wan gudfala program oltaem.”—Jessica.

Samting we yu save mekem naoia: Blong wan ful manis, traem mekem plante samting raon long haos olsem we yu naf blong mekem. Eksampol, klinim haos, wasem ol klos blong yu, pem ol kakae, kukum kakae evri sapa, mo wasem ol plet afta we yu yusum. Hemia bambae i givhan long yu blong save wanem we yu mas mekem taem yu stap yu wan.

Stamba poen: Fasin blong stretem yu wan i impoten taem yu laef yu wan.

Taem yu aot long haos we yu no rere fastaem i olsem we yu yusum wan parasut blong jamaot long wan plen be yu no lanem yet olsem blong yusum wan parasut

?YU STAP KONTROLEM OL FILING BLONG YU?

Baebol i talem se: “Tekemaot olgeta samting ya oli gowe long yufala: Kros, boel long kros, ol rabis fasin, ol rabis tok.”—Kolosi 3:8.

  • ?I had long yu blong frengud wetem ol narafala?

  • ?Yu faenem i had blong bos long yu wan taem yu kros?

  • ?Oltaem yu wantem se narafala i mekem samting folem tingting blong yu?

Sipos yu ansa yes long wan long ol kwestin ya, maet bambae i had long yu blong serem rum wetem wan fren o bambae i had long yu tu long fiuja taem yu mared.

“Taem mi serem rum wetem wan fren mi jes faenemaot ol slak fasin blong mi. Mi lanem se mi no mas ting se ol narafala bambae oli mas akseptem ol nogud filing blong mi taem mi stres. Mi mas faenem wan stret rod blong dil wetem ol nogud filing we mi gat taem mi stres.”—Helena

Samting we yu save mekem naoia: Yu lanem blong frengud wetem papa mo mama mo ol brata mo sista blong yu. Yu mas tingbaot se, fasin we yu mekem naoia taem ol narafala oli mestem, hemia nao fasin we bambae yu mekem long narafala we yu go laef wetem hem.

 Stamba poen: Yu yu laef yu wan i no from we yu ronwe long ol wok long haos, be from we yu yu naf mo yu rere gud finis. Yu save askem advaes long olgeta we oli bin laef olgeta wan. Askem long olgeta se, afta we oli mekem desisen ya, wanem samting we oli ting se oli sud mekem we i defren, o wanem samting we oli hop se oli bin save bifo. !Hem i gud blong mekem olsem taem yu mekem eni desisen long laef!