Go long ol haf insaed long hem

Bilif Long God

Bilif long God i save givhan long yu naoia mo i save givim hop long yu from fiuja. Baebol i save halpem yu blong gat bilif long God, nating sipos yu neva bilif long God, bilif blong yu i foldaon o yu slak long bilif.

BILIF LONG GOD

?Yu Ting Se i Save Gat Jastis Long Wol?

Baebol i soemaot se trufala jastis i kam long God ya we i stap mekem i sem long olgeta man.

BILIF LONG GOD

?Yu Ting Se i Save Gat Jastis Long Wol?

Baebol i soemaot se trufala jastis i kam long God ya we i stap mekem i sem long olgeta man.

Ol Buk

!Gud Nius We i Kamaot Long God!

?Wanem Gud Nius Ya We i Kamaot Long God? ?From Wanem Yumi Bilif Se Gud Nius Ya i Kamaot Long God? ?Hu Ya Jisas Kraes?