Go long ol haf insaed long hem

Bilif Long God

Bilif long God i save givhan long yu naoia mo i save givim hop long yu from fiuja. Baebol i save halpem yu blong gat bilif long God, nating sipos yu neva bilif long God, bilif blong yu i foldaon o yu slak long bilif.

WAJTAOA

?Wanem Ol Fasin Blong God?

?Wanem ol nambawan fasin blong God?

WAJTAOA

?Wanem Ol Fasin Blong God?

?Wanem ol nambawan fasin blong God?

Ol Buk

!Gud Nius We i Kamaot Long God!

?Wanem Gud Nius Ya We i Kamaot Long God? ?From Wanem Yumi Bilif Se Gud Nius Ya i Kamaot Long God? ?Hu Ya Jisas Kraes?