Go long ol haf insaed long hem

SAMTING BLONG GIVHAN LONG FAMLE

?Mi Save Mekem Wanem Blong Blokem Kros?

?Mi Save Mekem Wanem Blong Blokem Kros?

Yu kros tumas long hasban o waef blong yu from wan samting we hem i mekem, be yu holemtaet kros ya. Biaen hem i luksave, mo i traem faenemaot wanem i rong. Samting ya i mekem se yu kam kros moa. ?Long taem olsem, yu save mekem wanem blong blokem kros?

 Samting we yu mas save

 • Taem yu kros, yu spolem helt blong yu. Ol man blong stadi oli talem se taem man i no blokem kros, hem i save kasem sik blong hat, hae blad presa, tingting i foldaon bigwan, mo bel i no save tantanem gud kakae. Kros i save mekem tu se man i no moa slip gud long naet, ol wari i kam bigwan, hem i gat skras long skin, mo strok. Taswe Baebol i talem se: “I nogud yu kros . . . Ol samting ya i rod blong kasem trabol nomo.”—Ol Sam 37:8.

 • Holem kros longtaem i save spolem yu. Sipos yu holem kros longtaem, hem i save kam olsem wan sik we i spolem yu. Maet yu stap gat nogud tingting oltaem o yu faenem poen long ol narafala. Fasin blong yu i save kam strong tumas mo i save spolem mared blong yu.

 Samting we yu save mekem

 • Lukaot ol gudfala fasin blong hasban o waef blong yu. Yu raetem daon tri fasin blong hasban o waef blong yu we yu laekem. Nekis taem we hem i mekem yu yu kros, yu tingbaot ol fasin ya. Maet hemia bambae i halpem yu blong yu no kros.

  Advaes blong Baebol: “Yufala i mas gat fasin ya blong talem tangkiu.”—Kolosi 3:15.

 •  Wokem fasin blong fogif. Fastaem, yu traem kasem save tingting blong hasban o waef blong yu. Hemia bambae i givhan long yu blong yu tingbaot filing blong hem. Hemia i sem mak long samting we Baebol i talem, i se: “Yufala i mas safa wetem olgeta we oli safa.” (1 Pita 3:8) Narafala samting, yu askem se, ‘?Samting we mi kros from, i wan bigfala samting we mi no save fogetem?’

  Rul blong Baebol: “Sipos wan man i mekem i rong long yu, nao yu no tingbaot, hemia i wan gudfala fasin.”—Ol Proveb 19:11.

 •  Talemaot ol filing blong yu wetem kaen fasin mo respek. I nogud yu talem se: “Yu yu no stap tingbaot mi nating. Yu no ringim mi blong talem weples yu yu stap.” I moa gud yu statem toktok blong yu wetem “mi” olsem: “Mi mi wari taem mi luk se i let mo mi no save se yu stap wea.” Sipos yu toktok kaen olsem, hemia bambae i givhan long yu blong yu no kam kros.

  Rul blong Baebol: “Ol tok blong yufala i mas kaen oltaem, olsem we yufala i putum sol long hem.”—Kolosi 4:6.

 •  Lesin gud. Afta we yu tokbaot ol filing blong yu, yu letem hasban o waef blong yu i talemaot ol filing blong hem, mo yu no stopem hem. Taem hem i toktok finis, yu eksplenem bakegen samting we hem i talem, blong soemaot se yu kasem save long hem. Fasin blong lesin gud i save halpem yu bigwan blong yu blokem kros.

  Rul blong Baebol: “Evri man i mas rere oltaem blong lesin, i no mas hareap blong toktok.”—Jemes 1:19.