Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

STORI BLONG FRAN PEJ | ?OLSEM WANEM BLONG RIDIMGUD BAEBOL?

?From Wanem i Gud Blong Ridim Baebol?

?From Wanem i Gud Blong Ridim Baebol?

“Mi ting se i had tumas blong kasem save long Baebol.”—Jovy

“Taem mi ridim Baebol, mi harem se i ded we.”—Queennie

“Mi luk se Baebol i bigwan tumas, ale mi no wantem ridim.”—Ezekiel

?Samtaem yu harem se yu wantem ridim Baebol, be yu gat sem filing olsem olgeta ya antap? Plante man oli harem se i no isi blong ridim Baebol. ?Be olsem wanem sipos yu save se Baebol i save halpem yu blong gat wan gudfala laef? ?Mo olsem wanem sipos yu faenemaot se i gat rod blong mekem se yu glad blong ridim Baebol? ?Bambae yu yu glad blong faenemaot olsem wanem Baebol i save givhan long yu?

I gat sam man we oli luk se Baebol i givhan long olgeta taem oli ridim. Traem luk tingting blong olgeta.

Ezekiel we i gat bitim 20 yia, i talem se: “Bifo, mi mi olsem wan man we i stap draevem wan trak be i no save stret ples we hem i wantem go long hem. Be taem mi ridim Baebol, mi harem se laef blong mi i gat mining. I gat plante gudfala advaes long Baebol we mi save yusum evri dei.”

Frieda we i gat bitim 20 yia, i talem se: “Bifo, mi mi stap kros kwik. Be taem mi ridim Baebol, mi lanem blong bos long tingting blong mi. Mo samting ya i mekem se i isi blong mi joen wetem ol narafala, mo naoia mi gat plante fren.”

Eunice we i gat bitim 50 yia, i talem se: “Baebol i givhan long mi blong kam wan gudfala woman, mo blong mi sakemaot ol fasin blong mi we oli no gud tumas.”

Olgeta ya mo plante milian narafala man oli luk se taem oli ridim Baebol, hemia i givhan long olgeta blong oli gat wan gudfala laef. Yu tu yu save gat wan gudfala laef olsem olgeta ya. (Aesea 48:17, 18) Baebol i save givhan long yu tu, blong yu (1) mekem ol gudfala desisen, (2) faenem ol gudfala fren, (3) winim ol wari, mo beswan olgeta, (4) lanem trutok long saed blong God. Ol advaes blong Baebol oli kamaot long God, taswe sipos yu folem, bambae yu neva gorong. God i neva givim ol advaes we oli nogud.

Wan impoten samting, hemia blong yu stat blong ridim Baebol. ?Wanem gudfala rod we i save givhan long yu blong stat mo blong yu laekem ridim Baebol?