Go long ol haf insaed long hem

Sayens Mo Baebol

?Ol save blong sayens oli laenap wetem Baebol? Taem Baebol i tokbaot ol samting long saed blong sayens, ?hem i tru? Traem faenemaot samting we ol samting raonabaot long wol oli soemaot mo wanem we ol saentis oli faenemaot long saed ya.

?I GAT WAN MAN WE I WOKEM SAMTING YA?

Remora i Save Fas Gud Long Narafala Fis—?I Gat Wan Man We i Wokem Samting Ya?

?From wanem fis ya i save fas strong long ol narafala fis mo sel?

?I GAT WAN MAN WE I WOKEM SAMTING YA?

Remora i Save Fas Gud Long Narafala Fis—?I Gat Wan Man We i Wokem Samting Ya?

?From wanem fis ya i save fas strong long ol narafala fis mo sel?

?I Gat Wan Man We i Wokem Ol Samting Ya?