Go long ol haf insaed long hem

Sayens Mo Baebol

?Ol save blong sayens oli laenap wetem Baebol? Taem Baebol i tokbaot ol samting long saed blong sayens, ?hem i tru? Traem faenemaot samting we ol samting raonabaot long wol oli soemaot mo wanem we ol saentis oli faenemaot long saed ya.

SAM MOA TOPIK

?Laef i Stat Olsem Wanem?

Trutok hemia se, plante man we oli skulgud mo sam saentis, oli no bilif fulwan long tijing blong evolusen.

SAM MOA TOPIK

?Laef i Stat Olsem Wanem?

Trutok hemia se, plante man we oli skulgud mo sam saentis, oli no bilif fulwan long tijing blong evolusen.

?I Gat Wan Man We i Wokem Ol Samting Ya?

Ol Buk

Ol Samting We God i Wokem Oli Leftemap Hem

Taem yumi luk kriesen raonabaot long yumi, yumi luksave ol fasin blong Krieta mo yumi kam klosap moa long hem.