Go long ol haf insaed long hem

Sayens Mo Baebol

?Ol save blong sayens oli laenap wetem Baebol? Taem Baebol i tokbaot ol samting long saed blong sayens, ?hem i tru? Traem faenemaot samting we ol samting raonabaot long wol oli soemaot mo wanem we ol saentis oli faenemaot long saed ya.

ANSA WE BAEBOL I GIVIM

?God i Stat Wetaem Blong Krietem Yunives?

Blong ansa, yumi mas kasem save olsem wanem Jenesis i yusum tok ya “stat” mo “dei.”

ANSA WE BAEBOL I GIVIM

?God i Stat Wetaem Blong Krietem Yunives?

Blong ansa, yumi mas kasem save olsem wanem Jenesis i yusum tok ya “stat” mo “dei.”

?I Gat Wan Man We i Wokem Ol Samting Ya?

Ol Buk

Ol Samting We God i Wokem Oli Leftemap Hem

Taem yumi luk kriesen raonabaot long yumi, yumi luksave ol fasin blong Krieta mo yumi kam klosap moa long hem.