Go long ol haf insaed long hem

?I GAT WAN MAN WE I WOKEM OL SAMTING YA?

Tang Blong Puskat

Tang Blong Puskat

 Yumi save se ol puskat oli likim hea blong olgeta oltaem, blong mekem i klin mo i luk naes. Oli spenem 1 long evri 4 aoa we oli wekap blong mekem olsem. Nambawan fasin blong tang blong olgeta i mekem se oli save klinim gud hea blong olgeta.

 Tingbaot: I gat 290 smol lam long tang blong puskat, we oli sap, oli tanem i gobak biaen, mo oli strong olsem selfingga. Long evri lam ya, i gat wan smol janel we i kam fulap long spet taem puskat i pulum tang blong hem i gobak insaed long maot blong hem. Taem puskat i likim hea blong hem, ol smosmol lam ya oli seraotem ol hea mo oli lego spet ya i go long skin blong hem.

Bigfala pija blong ol lam ya

 Evri dei, tang blong puskat i save putum 48 mililita blong spet i go long skin mo hea blong hem. I gat sam kemikol long spet ya we oli tekemaot ol doti. Mo tu, taem spet i kam drae, hem i mekem 25 pesen blong wok ya blong bodi i kam kolkol. Hemia i impoten from we ol puskat oli no save swet tumas.

 Sipos i gat sam hea we i fasfas, ol smol lam long tang blong puskat oli go dip moa long hea ya. Hemia i pulum i strong, mo i mekem se hea ya i no moa fasfas. From we ol smol lam ya oli sap, maet oli masajem skin blong puskat tu. Ol man we oli stadi long saed ya, oli traem kopi long tang blong puskat taem oli mekem wan bras blong hea. Bras ya i no pulum hea strong tumas olsem ol narafala bras, mo i moa isi blong klinim, mo tu, hem i stretem ol hea we i fasfas. Ol man ya oli talem se maet tang blong puskat bambae i givhan long olgeta blong oli wokem samting we i mekem i isi moa blong klinim ol samting we oli wokem long hea mo wul. Mo maet oli yusum tu blong save ol rod we oli moa gud blong putum krim mo meresin long skin we i gat plante hea long hem.

 ?Wanem tingting blong yu? ?Tang blong puskat i kamaot olsem nomo, o i gat wan Man we i wokem?