Go long ol haf insaed long hem

?I GAT WAN MAN WE I WOKEM OL SAMTING YA?

Skin Blong Sak

Skin Blong Sak

 Lanem moa long nambawan disaen blong skin blong sak.