Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?From Wanem Yumi Bilif Se Baebol i Kamaot Long God?

?From Wanem Yumi Bilif Se Baebol i Kamaot Long God?

Baebol i talem se hem i “tok blong God” mo God “i no save giaman.” (1 Tesalonaeka 2:​13; Taetas 1:2) ?I tru olsem, o Baebol i jes wan buk blong ol kastom stori?