Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

STORIAN WETEM | RAJESH KALARIA

Wan Man Blong Stadi Long Bren i Tokbaot Bilif Blong Hem

Wan Man Blong Stadi Long Bren i Tokbaot Bilif Blong Hem

RAJESH KALARIA, wan tija blong Newcastle Yunivesiti long Inglan, i stadi long bren blong ol man blong 40 yia. Fastaem, hem i bilif long evolusen. Be biaen, hem i jenisim tingting blong hem. Wan man blong raetem Wekap! i askem sam kwestin long hem long saed blong wok mo bilif blong hem.

Plis yu tokbaot smol long saed blong yu.

Papa blong mi i bon long India, mo mama blong mi tu i blong India, be hem i bon long Uganda. Long ful laef blong tufala oli folem ol kastom blong Hindu. Tufala i gat tri boe, mo mi sekenbon. Mifala i laef long Nairobi, Kenya. I gat plante Hindu tu we oli laef klosap long mifala.

?From wanem yu intres long saens?

Mi laekem ol anamol. Oltaem mi go wokbaot mo kamp long bus wetem ol fren blong mi blong lukluk ol wael anamol. Faswan wok we mi wantem mekem, i blong kam wan dokta blong ol anamol. Be afta we mi finisim skul long wan teknikal kolej long Nairobi, mi go long Yunivesiti blong London long Inglan, blong stadi long pathology (olsem wanem ol sik oli stat). Biaen, mi kasem trening blong stadi long bren blong ol man.

?Samting we yu stadi long hem i gat paoa long bilif blong yu?

Yes. Taem mi stadi moa long saens, i had moa long mi blong bilivim ol kastom mo bilif blong Hindu, olsem wosip long anamol mo pija.

?From wanem yu bilif long evolusen?

Taem mi yang, plante man raonabaot long mi oli gat tingting ya se laef blong ol man i stat long Afrika, mo mifala i tokbaot tingting ya oltaem long skul. Mo tu, ol tija mo ol haeman blong yunivesiti oli mekem mifala i bilif se evri saentis oli bilif long evolusen.

Samtaem yu tingbaot bakegen stamba blong laef. ?From wanem?

Long ol yia we mi stap stadi long ol laef samting mo long bodi blong ol man mo ol anamol, wan studen we hem tu i stap stadi long ol samting ya, i tokbaot wanem we hem i lanem long Baebol wetem ol Witnes blong Jehova. Mi mi wantem save moa. Ale taem ol Witnes oli mekem wan asembli blong olgeta long wan bigfala haos long skul blong mifala long Nairobi, mi go long asembli ya. Mo biaen, tu Misinari blong ol Witnes i eksplenem sam tijing blong Baebol long mi. Oli bilif se i gat wan Man we i Wokem olgeta samting mo hem i save ansa long bigfala kwestin blong laef. Samting ya i tru nomo, mo mi harem se i stret.

?Samting we yu lanem i blokem yu blong bilif long wan man we i wokem olgeta samting?

!Nogat! Taem mi stadi long bodi blong ol man mo ol anamol, mi luk olsem wanem ol pat blong bodi oli rili wok gud, mo i gat sam pat blong bodi we mi no save kasemsave fulwan olsem wanem oli wok. Taswe, i had long mi blong bilif se ol samting oli kamaot olsem nomo we i no gat wan samting i lidim olgeta.

?Yu save talem wan eksampol?

Mi stat blong stadi long bren blong ol man stat long yia 1971. Bren i wan pat blong bodi we i mekem mi mi sapraes oltaem. Bren i ples we i kipim ol tingting mo memori. Hem i kontrolem plante haf blong bodi tu blong oli wok. Hem i wan impoten haf blong bodi, from we i stap givim ol save long yumi we oli kamaot insaed mo aot saed long bodi.

Bren blong yumi i mekem wan bigfala wok from ol kemikol mo ol sel we oli stap long hem. Ol sel ya oli blong bren nomo. I gat plante bilian sel long bren blong ol man we oli wok tugeta tru long sam string we nem blong olgeta, axon. Mo wan sel i save mekem plante taosen wok wetem ol narafala sel tru long ol smosmol string we nem blong hem dendrites. !From samting ya, wok we bren i stap mekem i bigwan tumas! Mo tu, ol sel mo ol dendrites oli no wok olbaot be oli wok gud. Oli olsem ol “waea blong elektrik” we oli konek gud.

Plis yu eksplenem moa.

Ol string ya oli joen taem bebi i stap gruap long bel blong mama, mo tu, afta we hem i bon. Ol sel oli sanem ol string ya i go long ol narafala sel we oli stap sam sentimita longwe. Taem ol sel oli sanem ol string ya, oli no sanem i go nomo long wan nara sel, be oli sanem i go long wan stret haf blong sel ya we oli mas wok wetem.

Taem wan niufala string i kamaot long wan sel blong joen long wan nara sel, i gat wan kemikol we i stap lidim hem, olsem wan saen long rod. Kemikol ya i stap talem ol samting olsem “stop,” “go,” o “tanemraon.” Kemikol ya i lidim string ya kasem ples we hem i wantem kasem. Sipos i no gat kemikol olsem we i givim save long ol string, bambae ol string ya oli wok olbaot. Ol wok we ol string ya mo kemikol ya oli mekem, i folem wan plan, hemia plan we oli raetem finis long ol DNA blong yumi.

Yumi no save kasemsave fulwan olsem wanem bren i stap gru mo i wok, mo olsem wanem bren i mekem se yumi tingbaot ol samting blong bifo, i mekem se yumi gat ol filing, mo yumi save tingting. Taem mi luk olsem wanem bren blong yumi i wok, hemia nomo i soemaot se i gat wan man we save blong hem i hae moa long save blong yumi.

?From wanem yu kam wan Witnes blong Jehova?

Ol Witnes oli soem long mi se Baebol i tok blong God. Eksampol, Baebol i no wan buk blong saens, be taem hem i tokbaot ol samting long saed blong saens, hem i tok tru nomo. Hem i tokbaot tu ol profet tok we oltaem oli kamtru. Mo Baebol i mekem se laef blong ol man we oli folem tijing blong hem, i kamgud moa. Mi mi luk samting ya long laef blong mi. Long taem we mi kam wan Witnes blong Jehova long yia 1973, Baebol i kam wan buk we i stap lidim mi. From samting ya, naoia mi harem gud long laef blong mi mo mi harem se laef blong mi i gat mining.