Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?I Gat Wan Man We I Wokem Samting Ya?

Spesel Fasin Blong Sugabag Blong Lan

Spesel Fasin Blong Sugabag Blong Lan

OL SUGABAG oli save lan long enikaen posisen nomo. ?Wanem i givhan long olgeta blong mekem olsem?

Traem tingbaot: Blong wan sugabag i lan gud long wan samting, hem i mas katemdaon spid blong hem bifo we hem i lan. Hem i mekem olsem blong makem tu impoten samting. Faswan, hem i makem spid blong hem, mo narawan, hem i makem se ples we hem i wantem lan long hem i longwe olsem wanem, nao hem i save jenisim spid blong hem. I no isi blong ol narafala bebet oli mekem olsem, from we tufala ae blong olgeta i stap klosap, mo oli save lukluk stret nomo long wan samting. Taswe i had blong oli makem se ples we oli wantem kasem i longwe olsem wanem.

Fasin blong sugabag blong lukluk samting i defren long ol man. Taem sugabag i flae i go klosap long wan samting, ae blong hem i mekem se samting ya i kam bigwan moa. Wan stadi we Australian National University i mekem, i soemaot se wan sugabag i mas katemdaon spid blong hem, blong mekem se saes blong samting we hem i stap flae i go from i no kam bigwan, be i stap sem mak nomo. Nao taem hem i kam klosap long samting ya, bambae hem i save lan isi nomo.

Magasin ya Proceedings of the National Academy of Sciences i talem se: “Spesel fasin blong sugabag blong lan . . . i mekem se ol saentis oli save wokem ol robot we oli stap flae.”

?Wanem tingting blong yu? ?Spesel fasin blong sugabag blong lan i kamaot olsem nomo, o i gat wan Man we i wokem?