Go long ol haf insaed long hem

?I GAT WAN MAN WE I WOKEM OL SAMTING YA?

?Olsem Wanem Ol Anis Oli No Fasfas Mo Stop?

?Olsem Wanem Ol Anis Oli No Fasfas Mo Stop?

 Ol anis oli wok tugeta long wan bigfala grup be oli no fasfas mo stop.