Go long ol haf insaed long hem

?I GAT WAN MAN WE I WOKEM OL SAMTING YA?

Tel Blong Sihos

Tel Blong Sihos

 Lanem sam nambawan samting long saed blong tel blong sihos.