Go long ol haf insaed long hem

?I GAT WAN MAN WE I WOKEM OL SAMTING YA?

Skin Blong Pamplimus

Skin Blong Pamplimus

 Pamplimus i wan bigfala frut we i swit mo i gru long wan tri. !Frut ya i save foldaon bitim 10 meta kasem graon, be i no brok! ?From wanem i olsem?

 Tingbaot: Ol man blong stadi long frut ya, oli faenemaot se waet samting we i stap aninit long skin blong pamplimus, hem i olsem sponj. Hemia ol sel we i gat spes bitwin long olgeta. Taem yu go dip moa long frut ya, spes ya i stap kam bigwan moa, mo i holemtaet win mo wota. Taem frut i foldaon long graon, wota ya i mekem se hem i olsem sponj. Taem frut i kasem graon, skin i kam strong mo i no save brok.

 Ol saentis oli stap traem blong kopi long skin blong pamplimus blong wokem wan samting olsem sop, we oli save putum long aean blong i no brok taem wan samting i kilim hem. Oli ting se oli save yusum long hat we ol man oli werem taem oli ron long moto, long ol trak blong oli no brobrok tumas taem oli aksiden, mo long ol spes stesen we oli stap long skae, blong ol bigfala ston we oli flae olbaot oli no save spolem olgeta.

 ?Wanem tingting blong yu? ?Skin blong pamplimus i kamaot olsem nomo, o i gat wan Man we i wokem?