Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Kabon i Wan Samting Blong Sapraes

Kabon i Wan Samting Blong Sapraes

Wan buk (Nature’s Building Blocks) i talem se: “I no gat wan samting we i moa impoten long ol laef samting, i bitim kabon.” Kabon i spesel, from we i save joen wetem kabon bakegen, no i save joen wetem ol narafala kemikol, blong mekem plante milian defdefren samting. Ol saentis oli luk samting ya, nao oli traem blong mekem sem mak.

Olsem ol pija ya oli soemaot, taem ol atom blong kabon oli joen, oli save mekem samting we i luk olsem wan jen, no i gat tri saed blong hem, no i raon, no i flat, no i olsem paep. !Tru ya, kabon i wan samting blong sapraes!

DAEMON

Taem ol atom blong kabon oli fas wanples, oli save mekem samting we i gat tri saed, nem blong hem tetrahedron. Samting ya i strong we i strong, taswe i no gat wan narafala samting we i strong olsem daemon. Wan gudfala daemon, hemia ol atom blong kabon nomo we oli joen wanples.

GRAFAET

Taem ol atom blong kabon oli joen wanples, oli save kam olsem ol pepa we wan i stap antap long narawan mo man i save tekemaot wanwan. Hemia nao samting we yumi singaot se grafaet. From we i no fasgud tugeta, man i yusum grafaet olsem gris long ol aean blong ol masin, blong mekem se oli wok gud, mo i yusum tu long ol pensel. *

GRAFIN

Grafin, hemia ol atom blong kabon we oli joen saedsaed blong mekem wan flat samting, mo i gat ol hol long hem we oli gat sikis saed blong olgeta. Grafin i moa strong i bitim aean. Wan mak blong pensel i gat smol grafin long hem.

FULERIN

Hemia ol smosmol pis blong kabon we oli raon no oli olsem paep, nem blong olgeta nanotubes. Oli yusum nanometer blong makem saes blong olgeta, hemia wan meta we i save makem samting we i smosmol laswan.

OL LAEF SAMTING

Kabon i stamba samting insaed long ol sel long bodi blong man mo anamol, mo long ol tri. Kabon ya i stap insaed long protin, gris, mo ol kakae olsem bred mo suga.

“Ol fasin ya blong [God] . . . yumi save faenemaot long ol samting blong wol ya we hem i bin mekem.”Rom 1:20.

^ haf. 7 Yu luk Wekap! (Franis mo Inglis) blong Julae 2007, “Does Anyone Have a Pencil?”