Go long ol haf insaed long hem


WAN FRI BAEBOL KOS

!Enjoem Laef Olwe!

Long fri Baebol kos ya, bambae yu faenem ansa blong ol kwestin olsem:

  • ?Olsem wanem mi save glad long laef?

  • ?Rabis fasin mo fasin safa bambae i finis wan dei?

  • ?Bambae mi save luk bakegen ol famle blong mi we oli ded?

  • ?God i rili kea long mi?

  • ?Olsem wanem blong prea mo save se God i harem prea blong mi?

I Fri Nomo

Ful kos ya i fri nomo, inkludum buk ya blong stadi !Enjoem Laef Olwe! mo wan Baebol sipos yu nidim wan.

Taem

Wan Witnes blong Jehova i save stadi wetem yu enitaem mo eniples we i stret long yu, maet fes tu fes o tru long intenet.

I No Gat Wan Rul

Yu save kanselem enitaem, i stap long yu nomo.

?Olsem wanem oli mekem Baebol kos ya?

Wan Witnes bambae i halpem yu blong lanem ol samting we Baebol i tijim, folem ol defdefren topik. Long buk ya !Enjoem Laef Olwe!—Baebol Kos, bambae yu lanem ol samting we Baebol i talem mo olsem wanem oli save halpem yu. Blong save moa, wajem video ya o luk kwestin we plante man oli stap askem long saed blong kos ya.

?Yu wantem luk sam haf blong buk ya?

Traem luk introdaksen blong ol lesen blong kos ya.

?Yu wantem traem?

Klik long baten ya blong fulumap fom blong statem faswan haf blong Baebol kos ya.