Go long ol haf insaed long hem

Ol Baebol Tijing

Yu save faenem ol ansa blong sam impoten kwestin long laef insaed long Baebol. Nating se plante handred yia i pas, be ol tok blong hem oli gud yet blong halpem yumi. ?Yu wantem save se Baebol bambae i givhan long yu olsem wanem?—2 Timoti 3:16, 17.

Sam Moa Samting

ANSA WE BAEBOL I GIVIM

?Ol Profet Tok Long Saed Blong Mesaea Oli Stret Long Jisas?

?I save gat plante man oli kam Mesaea?

ANSA WE BAEBOL I GIVIM

?Ol Profet Tok Long Saed Blong Mesaea Oli Stret Long Jisas?

?I save gat plante man oli kam Mesaea?

Stadi Baebol Wetem Ol Witnes Blong Jehova

Traem Baebol Kos Ya

Askem blong gat wan fri Baebol stadi yu wan.

Askem Wan i Visitim Yu

Tokbaot wan kwestin long Baebol, o lanem moa long saed blong ol Witnes blong Jehova.

Ol Tul Blong Stadi Baebol

Jusum ol samting we yu yu wantem yusum blong mekem se yu glad blong stadi long Baebol.

?Olsem Wanem Baebol i Save Halpem Yu?

Pis Mo Glad

Baebol i givhan long plante man blong oli save winim ol trabol blong olgeta, i mekem se oli no harem nogud tumas, mo i mekem se laef blong olgeta i gat mining.

Bilif long God

Bilif long God i save givhan long yu naoia mo i save givim hop long yu from fiuja.

Mared Mo Famle

Ol man mo woman we oli mared oli kasem plante trabol. Ol advaes blong Baebol oli save givhan blong mekem se mared i stap strong mo olgeta we oli mared oli frengud.

Advaes Long Ol Yangfala

Faenemaot olsem wanem Baebol i save halpem ol yangfala blong dil wetem ol situesen mo ol problem we plante taem oli fesem.

Ol Video Mo Ol Pleplei Blong Pikinini

Yu save yusum ol video mo ol pleplei ya we oli stanap long Baebol blong tijim ol pikinini blong yu long ol gudfala fasin.

?Baebol i Talem Wanem?

Ansa We Baebol i Givim

Traem luk ansa blong Baebol long ol kwestin we yu gat long saed blong God, Jisas, famle, ol trabol we oli mekem man i harem nogud, mo ol narafala samting bakegen.

Eksplenesen Blong Ol Vas

Faenemaot stret mining blong ol popiula vas mo ol toktok blong Baebol.

Histri Mo Baebol

Traem luk stori blong olsem wanem yumi gat Baebol tede. Faenemaot olsem wanem hem i tok tru long saed blong histri mo from wanem yumi save trastem.

Sayens Mo Baebol

?Ol save blong Baebol oli laenap wetem sayens? Taem yumi skelem ol samting we Baebol i talem wetem ol save blong sayens oli tru nomo.