Go long ol haf insaed long hem

Mared Mo Famle

Baebol i wan buk blong evri man mo i gat ol advaes we oli save givhan long mared blong yu blong i stap strong mo givhan long yu blong lukaot long ol pikinini blong yu. *

^ Mifala i jenisim sam nem long haf ya.

MARED & FAMLE

?From Wanem i Impoten We Ol Pikinini Oli Rid?—Pat 2: ?Divaes o Buk?

?I moagud blong ol pikinini oli rid long divaes o long buk? I gat sam gudfala samting long saed blong tugeta rod ya.

MARED & FAMLE

?From Wanem i Impoten We Ol Pikinini Oli Rid?—Pat 2: ?Divaes o Buk?

?I moagud blong ol pikinini oli rid long divaes o long buk? I gat sam gudfala samting long saed blong tugeta rod ya.

Lukaot Long Pikinini

Ol Buk

Famle i Save Glad

Sipos yu folem ol advaes blong Baebol, bambae yu mekem famle blong yu i glad.