Go long ol haf insaed long hem

Mared Mo Famle

Baebol i wan buk blong evri man mo i gat ol advaes we oli save givhan long mared blong yu blong i stap strong mo givhan long yu blong lukaot long ol pikinini blong yu. *

^ par. 2 Mifala i jenisim sam nem long haf ya.

MARED & FAMLE

Teknoloji i Gat Stret Taem Blong Hem

Teknoloji i save givhan blong mekem mared blong yu i stap strong o i save spolem mared blong yu. ?Olsem wanem i afektem mared blong yu?

MARED & FAMLE

Teknoloji i Gat Stret Taem Blong Hem

Teknoloji i save givhan blong mekem mared blong yu i stap strong o i save spolem mared blong yu. ?Olsem wanem i afektem mared blong yu?

Ol Buk

Famle i Save Glad

Sipos yu folem ol advaes blong Baebol, bambae yu mekem famle blong yu i glad.