Go long ol haf insaed long hem

Mared Mo Famle

Baebol i wan buk blong evri man mo i gat ol advaes we oli save givhan long mared blong yu blong i stap strong mo givhan long yu blong lukaot long ol pikinini blong yu. a

a Mifala i jenisim sam nem long haf ya.

MARED & FAMLE

Olsem Wanem Yu Save Lidim Pikinini Blong Yu

?From wanem i moa isi blong ol pikinini blong kam klosap long ol fren bitim ol papa mama?

MARED & FAMLE

Olsem Wanem Yu Save Lidim Pikinini Blong Yu

?From wanem i moa isi blong ol pikinini blong kam klosap long ol fren bitim ol papa mama?

Lukaot Long Pikinini

Ol Buk

Famle i Save Glad

Sipos yu folem ol advaes blong Baebol, bambae yu mekem famle blong yu i glad.