Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LESEN 1

Bos Long Tingting

Bos Long Tingting

?I MINIM WANEM?

Bos long tingting i min se yu

  • lanem blong wet

  • kontrolem ol filing o tingting blong yu

  • finisim wan wok nating se yu no laekem

  • tingbaot narafala fastaem

?FROM WANEM I IMPOTEN?

Pikinini we i bos long tingting, i save talem no long wan nogud samting, nating se samting ya i save mekem hem i harem gud. Be, pikinini we i no gat fasin ya,

  • i save kam kros

  • i save kasem sik ya dipresen

  • i smok o dring bitim mak o tekem drag

  • i no kakae gud

Wan ripot i soem se pikinini we i save bos long tingting, taem hem i kam bigwan, bambae hem i no siksik tumas, i no gat tumas problem blong mane, mo i isi blong hem i folem loa. Ripot ya i pulum Profesa Angela Duckworth blong Yunivesiti blong Pennsylvania, blong talem se: “Bos long tingting i wan gudfala fasin mo i no save spolem yu.”

TIJIM PIKININI

Talem “no” mo holemtaet tok ya.

ADVAES BLONG BAEBOL: “‘Yes’ we yufala i talem i mas minim ‘yes’ nomo, mo ‘No’ we yufala i talem i mas minim ‘no’ nomo.”—Matiu 5:37.

Samtaem pikinini i save kam kros, i krakrae, mo i singsingaot blong kasem samting we hem i wantem. Sipos papa mama i lesin long hem, bambae hem i ting se hemia beswan rod blong jenisim “no” i kam “yes.”

Be sipos papa mama i talem “no” mo i holemtaet tok ya, bambae pikinini i lanem se i no oltaem we bambae hem i kasem samting we hem i wantem. Dokta David Walsh i talem se:“Blong talem stret, ol man we oli folem tok ya oli glad moa. Taem yumi givim evri samting we pikinini i wantem, yumi no stap givhan long hem.” *

Taem yu stat naoia blong talem “no” long pikinini, hemia bambae i halpem hem long fiuja blong talem “no” long fasin blong tekem drag, slip olbaot, o mekem samting we i save spolem hem mo narafala.

 Talem samting we bambae i hapen sipos hem i obei o i no obei.

ADVAES BLONG BAEBOL: “Wanem sid we man i planem, be frut blong hem nomo, man ya bambae i kakae.” —Galesia 6:7.

Pikinini i mas kasemsave se evri samting we hem i mekem i gat frut blong hem. Sipos hem i no bos long tingting, nogud frut i save kamaot. Eksampol, sipos pikinini blong yu i stap kros kwik, narafala bambae i no wantem joen wetem hem. Be sipos hem i lanem blong kontrolem kros blong hem, narafala bambae i laekem hem. Yu halpem hem blong i kasemsave se bambae hem i harem gud long laef, taem hem i bos long tingting.

Tijim pikinini blong i save samting we i moa impoten.

ADVAES BLONG BAEBOL: “Faenemaot ol samting we oli moa impoten.”—Filipae 1:10.

Bos long tingting i no minim nomo se yu no mekem wan rong samting, be i minim tu se yu mekem wan wok we maet yu no laekem nating. I impoten blong pikinini i lanem blong mekem ol impoten samting fastaem. Eksampol, hem i mas mekem homwok blong hem fastaem, bifo we hem i pleplei.

Soem gudfala eksampol.

ADVAES BLONG BAEBOL: “Mi mi soemaot eksampol long yufala. Samting we mi mekem long yufala, yufala tu i mas mekem.”—Jon 13:15.

Pikinini i stap lukluk fasin blong yu taem wan samting i hapen we i save mekem yu yu kros. Be yu mas soemaot se gudfala samting i save kamaot taem yu bos long tingting. Eksampol, taem pikinini i mekem wan rong samting, ?yu yu kwik blong kam kros o yu stap kwaet?

^ par. 20 Tok ya i kamaot long buk ya No: Why Kids—of All Ages—Need to Hear It and Ways Parents Can Say It.