Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 ADVAES LONG FAMLE | MARED

?Olsem Wanem Blong No Moa Raorao?

?Olsem Wanem Blong No Moa Raorao?

SAMTING WE I HAD

?Olsem wanem? ?Yu mo woman blong yu, yutufala i no save tokbaot wan samting long kwaet fasin? ?Yu yu stap wari oltaem from we yu fraet se bambae hem i harem nogud long samting we yu talem, ale wan bigfala rao i save kamaot?

Sipos yes, yu mas save se samting ya i save jenis. Be fastaem, yu mas faenemaot from wanem yu mo woman blong yu, yutufala i stap raorao oltaem.

?FROM WANEM SAMTING YA I HAPEN?

Yutufala i no kasem save long yutufala.

Wan woman we nem blong hem Jilian * i talem se: “Mi mi no wantem spolem man blong mi, be samtaem, mi talem samting we i mekem hem i harem nogud. !Mo samtaem, i gat sam samting we mi no talem long hem from we mi ting se mi talem finis, be ating mi stap drim nomo se mi talem long hem!”

Tingting blong yutufala i defren.

Maet yu mo woman blong yu i joen gud tugeta. Nating se i olsem, bambae yutufala i gat defdefren tingting long saed blong sam samting. ?From wanem? From we yutufala i no sem mak. Tingting blong man i defren long tingting blong woman. Samting ya i save mekem se mared blong tufala i gud no i save mekem rao i kamaot. Be long plante mared, samting ya i mekem rao i kamaot.

Yutufala i gruap long wan famle we i no soemaot gudfala eksampol.

Wan woman we nem blong hem Rejel, i talem se: “Papa mo mama blong mi, tufala i rao oltaem mo tufala i no gat respek nating long tufala taem tufala i toktok. Ale taem mi mi mared, mi folem fasin blong mama blong mi taem mi toktok long man blong mi. Mi no save olsem wanem blong respektem hem.”

Yutufala i mas faenemaot risen we i haed, we i mekem se yutufala i rao.

Wan bigfala rao i olsem wan faea. Yu mas faenemaot wanem samting i statem faea ya. Traem tingbaot sipos yutufala i rao from we wan long yutufala i sakem tok ya se: “Oltaem nomo yu yu let.” I gud blong faenemaot se ?bigfala rao i kamaot from smol toktok ya nomo, no i gat narafala samting i stap? Man we i sakem tok ya, ?hem i rili wari from we yu let, no maet hem i harem nogud from wan narafala samting? ?Maet hem i harem nogud from we hem i gat tingting ya se yu no kea long hem?

 Nomata wanem samting i mekem se yutufala i rao, be sipos yutufala i stap raorao oltaem, samting ya i save spolem helt blong yutufala, mo samtaem i save lidim yutufala blong divos. ?Ale, wanem i save mekem se yutufala i no moa raorao?

SAMTING WE YU SAVE MEKEM

Bensin i mekem faea i laet bigwan. Long sem fasin, i gat sam samting we i mekem bigfala rao i kamaot. Yutufala i mas faenemaot wanem ol samting ya we oli olsem bensin. Olsem nao bambae yutufala i save blokem rao. Taem yutufala i stap kwaet, i gud yutufala i storian tugeta blong faenemaot ol samting ya we oli save mekem rao i kamaot.

1. Yutufala i traem tingbaot lastaem we yutufala i bin rao. Ale yutufala i raetem long wan pepa se ?yutufala i rao from wanem? Maet man i raetem se: “Yu go wokbaot wetem ol fren blong yu ful dei, mo yu no ring long mi nating.” Ale maet woman i raetem se: “Yu yu jalus from we mi mi wokbaot wetem ol fren blong mi.”

2. I nogud yutufala i hareap tumas blong jajem yutufala. I gud yutufala i tingbaot ol kwestin ya: ?Samting ya we yutufala i rao from, hem i rili wan bigfala samting? ?Maet hem i wan smol samting we yutufala i save fogetem nomo? Sipos yutufala i wantem gat pis long hom, samtaem i gud yutufala i luksave se yutufala tugeta i rong, ale yutufala i letem lav i winim samting ya mo yutufala i fofogivim yutufala.—Advaes blong Baebol: Ol Proveb 17:9.

Sipos yutufala i ting se samting ya i smol nomo, i moagud yutufala i talem sore long yutufala mo yutufala i fogetem samting ya.—Advaes blong Baebol: Kolosi 3:13, 14.

Sipos yutufala i luk se samting we yutufala i rao from i bigwan tumas, i gud yutufala i folem ol advaes we oli kam biaen:

3. Yutufala i tekem wan pepa mo yutufala i raetemdaon filing blong yutufala. ?Wanem filing blong yutufala taem yutufala i stap rao? Maet man i raetem se: “Mi harem olsem se yu yu wantem moa blong stap wetem ol fren blong yu, i bitim we yu wantem stap wetem mi.” Mo maet woman i raetem se: “Yu yu mekem olsem se mi mi wan pikinini we oltaem i mas talemaot long papa blong hem se i stap wea.”

4. Yu givim pepa blong yu long woman blong yu blong hem i ridim, mo hem i givim pepa blong hem long yu, blong yu ridim. ?Wanem samting we hem i stap wari long hem? I gud yutufala i tokbaot samting we yutufala i save mekem blong stretem problem ya long kwaet fasin.—Advaes blong Baebol: Ol Proveb 29:11.

5. Yutufala i tokbaot samting we yutufala i lanem taem yutufala i folem ol advaes ya. ?Bambae yutufala i yusum save ya olsem wanem blong stretem ol rao, mo blong blokem ol rao oli no kamaot?

^ par. 7 Mifala i jenisim ol nem.