Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 ADVAES LONG FAMLE | TIJIM PIKININI

?Olsem Wanem Blong Tijim Yangfala Blong i Obei Long Ol Rul?

?Olsem Wanem Blong Tijim Yangfala Blong i Obei Long Ol Rul?

SAMTING WE I HAD

Wan rul we famle blong yu i mas folem hemia se, evriwan i mas ofem mobaelfon blong olgeta long 9 klok long naet. Be yu makem se tu taem finis, gel blong yu i stap sanem teks mesej gogo, i bitim medel naet. Wan narafala rul se, yu bin talem finis se boe blong yu i mas kambak long haos bifo long 10 klok long naet. Be long naet bifo, hem i kambak bakegen afta long 11 klok.

Yangfala blong yu i save kam gud moa blong folem ol rul. Be fastaem, yu yu mas save from wanem hem i stap brekem ol rul we yu putum. Yu mas tingbaot se sipos yangfala blong yu i no glad blong obei, hemia i no min se hem i nogud.

?FROM WANEM SAMTING YA I HAPEN?

Yangfala i no kasem save long ol rul. Sam yangfala oli no folem ol rul from we oli wantem luk samting we bambae i hapen long olgeta, sipos oli no folem ol rul ya. Yu traem tingbaot wan papa mo mama we tufala i putum wan rul, nao tufala i talem long yangfala blong tufala se sipos hem i brekem rul ya, bambae hem i kasem panis. Ale maet yangfala bambae i brekem rul ya from we hem i wantem luk se papa mo mama bambae i panisim hem olsem we tufala i talem, no nogat. ?Olsem wanem? ?Yangfala ya i stap rebel agensem papa mo mama blong hem? Nogat. Hem i stap traem blong luk samting we papa mo mama bambae i mekem, taem hem i no folem ol rul we tufala i putum. Yangfala bambae i no obei long ol rul sipos papa mo mama i no panisim hem olsem we tufala i talem, mo sipos hem i no kasem save long ol rul we famle i mas folem.

Papa mo mama i mekem i strong tumas long yangfala. Sam papa mo mama oli wantem bos long yangfala blong olgeta, ale oli mekem wan longfala lis blong ol rul. Taem yangfala blong olgeta i no obei long ol rul ya, oli kam kros mo oli putum sam moa rul bakegen. Be plante taem, samting ya i mekem trabol i kam mowas. Buk ya Parent/Teen Breakthrough, i talem se: “Moa we yu traem blong bos long yangfala blong yu, moa we bambae hem i no wantem we yu bos long hem. Hemia i sem mak olsem we yu tekem wan strong bata we i jes kamaot long aesbokis, mo yu ravem long wan bred we i sofsof. I klia se bambae bred ya i brokbrok, nao yu mas fosem strong bata ya blong i stap long bred.”

Wan samting we i save givhan long yu, hemia blong stretem yangfala blong yu long fasin we i stret. Fasin blong “stretem” man i defren long fasin blong “panisim” man. Taem man i panisim wan narafala man, hem i mekem man ya i harem nogud. Be taem man i stretem wan narafala man, hem i tijim man ya. Taswe,  ?yu yu save mekem wanem blong tijim yangfala blong yu blong i folem ol rul?

SAMTING WE YU SAVE MEKEM

Yu mas talemaot klia ol tingting blong yu. Ol yangfala oli mas save gud samting we papa mo mama i wantem olgeta blong mekem, mo tu panis we bambae oli kasem sipos oli no obei.—Rul blong Baebol: Galesia 6:7.

Wan tingting se: Yu mekem wan lis blong ol rul we yu mo famle blong yu i mas folem. Biaen yu traem tingbaot ol kwestin ya se: ‘?Mi mi stap putum tumas rul? ?Mi mi no putum inaf rul? ?I gat sam rul we mifala i no moa nidim blong folem? ?Mi mas jenisim sam rul blong mekem i laenap wetem samting we yangfala blong mi i naf blong mekem?’

Yu no mas jenisim ol rul oltaem. Tingting blong ol yangfala i save fasfas sipos oli no kasem panis from we oli brekem wan rul, mo afta sam taem i pas, oli brekem semfala rul mo oli kasem panis from.—Rul blong Baebol: Matiu 5:37.

Wan tingting se: Yu mas traehad blong mekem se taem yangfala blong yu i no folem rul, hem i mas kasem panis we i stret long samting we i mekem. Eksampol, sipos yu putum wan stret taem we pikinini blong yu i mas kambak long haos, be hem i no folem, yu save putum wan narafala taem bakegen we i eli moa. Hemia i olsem wan panis we i stret.

Yu no mas mekem i strong tumas. Yu mas soemaot se yu yu wan papa no mama we i no mekem i strong tumas long yangfala blong yu. Yu mas letem hem i fri blong mekem sam samting we yu luk se i stret.—Rul blong Baebol: Filipae 4:5, NW.

Wan tingting se: Yu mas sidaon wetem yangfala blong yu mo tokbaot ol rul we bambae famle blong yufala i folem. Maet yangfala blong yu i wantem talem panis we evriwan i save kasem sipos oli brekem sam rul. Sipos ol yangfala oli joen wetem papa mo mama blong putum ol rul blong famle, bambae oli glad moa blong folem ol rul ya.

Yu givhan long yangfala blong i gat gudfala fasin. Mak blong yu i no blong mekem se hem i folem nomo ol rul blong yu. Be yu wantem givhan long hem blong hem i gat wan tingting we i klin, blong hem i luksave samting we i gud mo samting we i nogud. (Yu luk bokis ya, “Yu Givhan Long Hem Blong i Wokem Ol Gudfala Fasin.”)—Rul blong Baebol: 1 Pita 3:16.

Wan tingting se: Yu mas yusum Baebol taem yu givhan long yangfala blong yu. Baebol nomo i save “stretem man, nao hem i save kam naf blong skelem olgeta haf blong wan bisnes.” Mo Baebol i save givim “waes long olgeta we oli no gat plante save long laef.” Mo tu, hem i save givim “save long ol yang man mo i mekem olgeta oli naf blong tingting gud.”—Ol Proveb 1:1-4, NW.