Go long ol haf insaed long hem

Ol Problem Blong Mane Mo Kaon—?Baebol i Save Givhan?

Ol Problem Blong Mane Mo Kaon—?Baebol i Save Givhan?

Ansa we Baebol i givim

Yes. Ol fo samting we Baebol i talem we oli save halpem yu blong dil wetem ol problem long saed blong mane mo kaon:

  1. Mekem wan gudfala plan. “Man we i mekem gudfala plan mo i stap wok strong long hem, hem i save kasem plante samting, be man we i stap wok hareap, neva hem i save kasem i naf.” (Ol Proveb 21:5) Yu no hareap blong pem samting jes from we oli katem praes blong hem i go daon. Mekem wan plan blong yusum gud mane blong yu—wanem samting yu nidim mo hamas blong spenem—mo folem gud.

  2. No mekem tumas kaon. Taem “yu kaon long wan man, bambae yu kam slef blong hem nao.” (Ol Proveb 22:7) Sipos yu gat kaon finis mo yu no moa naf blong pembak, i gud yu go toktok wetem man we yu gat kaon long hem, blong luk sam narafala plan we yu save folem blong pembak kaon blong yu, mo i gud yu folem gud. Folem gud advaes we i stap long Ol Proveb 6:1-5, we i se: “Kwiktaem nomo, yu mas hareap blong go luk man ya. Yu no mas slip, mo yu no mas tektaem.” Taswe sipos yu folem narafala plan ya be i no wok gud, yu mas gohed blong go askem long hem blong mekem smol jenis long plan blong i isi moa long yu blong folem.

  3. Yusum mane long waes fasin. “Man we i griri, oltaem nomo hem i stap hareap blong kasem plante samting moa blong mekem hem i kam rijman. Hem i no save tingbaot se i isi nomo blong trabol i kam spolem hem wantaem nomo.” (Ol Proveb 28:22) Fasin ya blong wantem evri samting mo griri fasin i save mekem man i kam pua be i no hemia nomo, i save spolem fasin blong hem blong fren gud wetem God.

  4. Glad long samting we yu gat. “Sipos yumi gat kakae blong yumi mo klos blong yumi, hemia i naf, yumi save harem gud.” (1 Timoti 6:8) Mane i no save givim evri samting we man i nidim blong mekem hem i harem gud, mo man i no save pem glad wetem mane. Long wol ya, i gat samfala we oli glad moa nating se oli no gat plante mane. Samting we oli gat hemia lav insaed long famle, ol gudfala fren mo oli fren gud wetem God.—Ol Proveb 15:17; 1 Pita 5:6, 7.