Fas Leta i go long Timoti 6:1-21

  • Ol slef oli mas ona gud long ol masta blong olgeta (1, 2)

  • Man we i tijim wan defren tijing mo laekem mane tumas (3-10)

  • Advaes i go long wan man blong God (11-16)

  • Mekem ol gudfala wok, mo kam rij long fasin ya (17-19)

  • Lukaot gud long ol samting we oli putum finis long han blong yu (20, 21)

6  I gud olgeta we oli slef, oli gohed blong tingbaot oltaem se i stret nomo blong oli ona fulwan long ol masta blong olgeta.+ Olsem nao, bambae ol man oli no save tok nogud long nem blong God mo long ol tijing blong hem.+  Mo man we i wok blong wan masta we i bilif, hem i no mas gat tingting ya se from we tufala i brata nomo, bambae hem i no respektem masta ya. Be hem i mas glad blong wok strong moa, from we masta we i stap kasem ol gudfala frut from wok ya, hem i wan man we i bilif mo man ya i lavem hem. Hemia ol samting we yu mas gohed blong tijim ol man long hem, mo yu mas pulum olgeta blong oli mekem ol samting ya.  Sipos man i tijim ol man long wan defren tijing, mo hem i no agri long ol gudfala tijing*+ we i kamaot long Masta blong yumi Jisas Kraes, mo hem i no agri long ol tijing we oli tokbaot samting we yumi mas mekem blong fasgud long God,+  man ya i no save wan samting nating, mo hem i praod tumas.+ Hem i wantem agiu oltaem* mo hem i mekem tumas toktok blong rao nomo from ol wod.+ Ol samting ya oli mekem ol man oli stap jalus, oli stap raorao, oli stap spolem nem blong narafala,* mo oli no trastem ol narafala,  mo i mekem ol man we oli gat kruked tingting mo oli no gat trutok long olgeta, oli stap raorao from ol smosmol samting nomo.+ Ol man olsem oli ting se sipos oli fasgud long God, hemia wan rod blong kasem plante samting.+  Yes i tru, fasin ya blong fasgud long God i wan rod blong kasem plante samting, be yumi save kasem nomo sipos yumi fasgud long God+ mo long semtaem yumi glad long wanem samting we yumi gat.*  Taem yumi bon i kam long wol ya, yumi no karem wan samting, mo taem yumi ded, bambae yumi no karem wan samting i go wetem yumi.+  Taswe sipos yumi gat kakae blong yumi mo klos* blong yumi, hemia i naf, yumi save harem gud.+  Be olgeta we oli stap traehad blong kam rijman, oli foldaon long ol samting we i stap traem ol man.+ Mo oli foldaon long trap, mo long ol krangke samting we oli wantem tumas we i save spolem olgeta. Ol samting ya i stap spolem laef blong ol man mo i mekem oli lus,+ 10  from we fasin blong laekem mane tumas, hem i stamba blong olgeta samting we i save mekem man i harem nogud. Sam man oli wantem tumas blong gat fasin ya, nao fasin ya i lidim olgeta i gowe finis long bilif, nao oli stap harem nogud long plante samting, olsem we olgeta bakegen oli stap sperem olgeta long naef.+ 11  Be yu, O man blong God, yu mas ronwe long ol samting ya. Yu mas traehad blong mekem ol stret fasin, yu fasgud long God, yu bilif, yu lavem ol man, yu stanap strong, mo yu mas wan kwaet man.+ 12  Yu mas faet long gudfala faet ya blong bilif. Mo yu mas holemtaet laef ya we i no save finis we God i singaot yu finis blong yu kasem, mo we yu mekem gudfala wok finis blong talemaot laef ya long fes blong plante man. 13  Long fes blong God ya we i stap mekem olgeta samting oli laef, mo long fes blong Kraes Jisas we i talemaot gud bilif blong hem long fes blong Ponjes Paelat,+ mi mi talem strong long yu se 14  yu mas mekem olgeta samting we God i talem long yu blong yu mekem, we laef blong yu i klin gud we i no gat poen long hem, gogo kasem taem we Masta blong yumi Jisas Kraes i soemaot hem.+ 15  Long stret taem blong hem, Rula We i Gat Paoa, mo we i stap glad, bambae i soemaot hem. Hem i King blong olgeta we oli king, mo i Masta blong olgeta we oli masta.+ 16  Hem nomo i stap we i stap we i no save ded samtaem,+ mo ples blong hem i stap long delaet we i saen we i saen,+ we man i no save kam klosap long hem, i no gat man yet we i luk hem, mo i no gat man we bambae i save luk hem samtaem.+ Oltaem yumi mas leftemap nem blong hem, mo yumi mas talemaot we paoa blong hem bambae i stap oltaem gogo i no save finis. Amen. 17  Yu mas tijim* ol man we oli rij naoia long sistem blong wol* ya, blong oli no letem tingting blong olgeta i go antap, mo oli no putum tingting blong olgeta long ol rij samting we oli save lus,+ be oli mas putum tingting blong olgeta long God ya we i stap givim olgeta samting we yumi stap harem gud long olgeta.+ 18  Yu mas talem long olgeta se oli mas mekem ol gudfala fasin, mo ol gudfala wok, mo oli mas kam rij long fasin ya. Mo oli mas glad blong givim samting long narafala, mo oli mas rere blong serem ol samting blong olgeta long ol narafala man.+ 19  Long fasin ya, i olsem we oli stap putumgud plante gudgudfala samting blong olgeta, we i olsem wan gudfala fandesen blong laef blong olgeta long fiuja,+ nao bambae oli save holemtaet laef ya we i prapa wan.+ 20  Timoti, yu mas lukaot gud long ol samting we oli putum finis long han blong yu.+ Yu mas tanem baksaed long ol toktok we oli blong nating nomo, mo we oli agensem ol samting we oli tabu. Mo yu mas tanem baksaed long tingting blong ol man we oli ting se oli gat save, be save blong olgeta i agensem samting we i tru.+ 21  Sam man oli stap talem ol tingting olsem blong soem olgeta nomo, nao oli gowe long bilif. Prea blong mi se God bambae i gohed blong kaen long yu.

Ol futnot

NT: “ol tijing we oli save givhan.”
NT: “Hem i wantem tumas blong mekem ol samting we oli no save givhan long hem.”
NT: “oli stap sakem ol rabis tok.”
PT: “yumi glad nomo long smol samting we yumi gat.”
NT: “selta.” PT: “samting we i kavremap yumi.”
NT: “Yu mas givim oda long.”
Yu luk Diksonari.