Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

KWESTIN 13

?Baebol i Talem Wanem Long Saed Blong Wok?

“?Yu yu luk finis wan man we i gat gudhan long wok blong hem? Bambae hem i stanap long fored blong ol king, bambae hem i no save stanap long fored blong ol man olbaot.”

Ol Proveb 22:29

“Man we i stap stil, hem i mas lego fasin ya. Hem i mas wok had, mo i mas yusum han blong hem blong mekem ol gudfala wok. Olsemia, hem i save gat samting blong serem wetem man we i gat nid.”

Efesas 4:28

“I stret we man i kakae, i dring, mo i glad long ol samting we hem i stap hadwok long hem. Hemia ol presen we i kam long God.”

Prija 3:13