Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

KWESTIN 5

?Wanem Mesej Blong Baebol?

“Bambae mi mekem se yu wetem woman ya yutufala i badfren, mo pikinini blong yu wetem pikinini blong hem bambae oli badfren. Bambae hem i smasem hed blong yu, mo yu bambae yu givim kil long bak blong leg blong hem daon.”

Jenesis 3:15

“Mo tru long pikinini blong yu, olgeta nesen long wol bambae oli kasem blesing, from we yu yu lesin long voes blong mi.”

Jenesis 22:18

“Yu mekem Kingdom blong yu i kam. Yu mekem wil blong yu i kamtru long wol ya olsem long heven.”

Matiu 6:10

“I no longtaem God ya we i givim pis bambae i smasem Setan, i mekem yufala i purumbut long hem.”

Rom 16:20

“Taem olgeta samting bambae oli stap aninit long paoa blong Pikinini ya, bambae Pikinini ya tu i putum hem wan aninit long paoa blong God ya we i bin putum olgeta samting oli stap aninit long paoa blong hem, nao God bambae i hed long olgeta samting.”

1 Korin 15:28

“Promes we God i mekem, hem i mekem long Ebraham mo pikinini blong hem . . . , hemia Kraes. Mo sipos yufala i blong Kraes, yufala i pikinini blong Ebraham.”

Galesia 3:16, 29

“Kingdom blong wol i kam Kingdom blong Masta blong yumi mo blong Kraes blong hem, mo hem bambae i rul gogo i no save finis.”

Revelesen 11:15

“Nao oli slingim hem i kamdaon long wol. Bigfala algita ya, hem i snek ya blong bifo we oli singaot hem se Devel mo Setan, hem i stap lidim olgeta man long wol oli go krangke. Ol enjel blong hem tu, oli slingim olgeta oli kamdaon.”

Revelesen 12:9

“Nao hem i holem bigfala algita ya we hem i snek ya blong bifo, mo we hem i Devel mo Setan, mo i fasem hem long jen ya blong 1,000 yia.”

Revelesen 20:2