Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

KWESTIN 3

?Hu i Raetem Baebol?

“Moses i raetemdaon olgeta tok we Jehova i talem.”

Eksodas 24:4

“Daniel i luk wan drim mo ol vison ya long hed blong hem, taem hem i stap ledaon long bed blong hem. Biaen hem i raetemdaon drim ya, hem i raetemdaon evri samting we hem i luk.”

Daniel 7:1

“Taem mifala i talemaot tok blong God long yufala, yufala i akseptem. Yufala i no tekem olsem we i tok blong man nomo, be yufala i kasemgud se hem i tok blong God.”

1 Tesalonaeka 2:13

“Olgeta tok blong Baebol oli kamaot long God fastaem, mo oli stret gud blong tijim man.”

2 Timoti 3:16

“I no gat wan taem we profet tok i kamaot from we man nomo i wantem. Taem tok blong profet i kamaot, ol profet oli talem, be tabu spirit i putum tok ya long tingting blong olgeta, nao oli talemaot tok we i kamaot long God.”

2 Pita 1:21