Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Lis Blong Ol Buk Long Baebol

Ol Buk Long Hibru Haf Blong Baebol Bifo Long Komon (Kristin) Taem

Nem Blong Buk

Man We i Raetem

Ples We Hem i Raetem

Yia We Hem i Finisim (B.K.T.)

Stori i Hapen Long (B.K.T.)

Jenesis

Moses

Draeples

1513

“Long stat” kasem 1657

Eksodas

Moses

Draeples

1512

1657-1512

Levitikas

Moses

Draeples

1512

1 manis (1512)

Namba

Moses

Draeples mo Levelples Blong Moab

1473

1512-1473

Dutronome

Moses

Levelples Blong Moab

1473

2 manis (1473)

Josua

Josua

Kenan

Maet 1450

1473–maet 1450

Jajes

Samuel

Isrel

Maet 1100

Maet 1450–maet 1120

Rut

Samuel

Isrel

Maet 1090

11 yia rul blong ol jaj

1 Samuel

Samuel; Gad; Natan

Isrel

Maet 1078

Maet 1180-1078

2 Samuel

Gad; Natan

Isrel

Maet 1040

1077–maet 1040

1 King

Jeremaea

Juda

Maet 580

Maet 1040-911

2 King

Jeremaea

Juda mo Ijip

580

Maet 920-580

1 Kronikel

Esra

Jerusalem (?)

Maet 460

Afta 1 Kronikel 9:44: maet 1077-1037

2 Kronikel

Esra

Jerusalem (?)

Maet 460

Maet 1037-537

Esra

Esra

Jerusalem

Maet 460

537–maet 467

Nehemaea

Nehemaea

Jerusalem

Afta 443

456–afta 443

Esta

Modekae

Susan, Elam

Maet 475

493–maet 475

Job

Moses

Draeples

maet 1473

Bitim 140 yia bitwin 1657 mo 1473

Ol Sam

Deved mo ol narafala

 

Maet 460

 

Ol Proveb

Solomon; Aguru; Lemuel

Jerusalem

Maet 717

 

Prija

Solomon

Jerusalem

Bifo 1000

 

Sing Blong Solomon

Solomon

Jerusalem

Maet 1020

 

Aesea

Aesea

Jerusalem

Afta 732

Maet 778–afta 732

Jeremaea

Jeremaea

Juda; Ijip

580

647-580

Ol Krae

Jeremaea

Klosap Jerusalem

607

 

Esikel

Esikel

Babilon

Maet 591

613–maet 591

Daniel

Daniel

Babilon

Maet 536

618–maet 536

Hosea

Hosea

Sameria (Distrik)

Afta 745

Bifo 804–afta 745

Joel

Joel

Juda

Maet 820 (?)

 

Amos

Amos

Juda

Maet 804

 

Obadaea

Obadaea

 

Maet 607

 

Jona

Jona

 

Maet 844

 

Maeka

Maeka

Juda

Bifo 717

Maet 777-717

Neham

Neham

Juda

Bifo 632

 

Habakuk

Habakuk

Juda

Maet 628 (?)

 

Sefanaea

Sefanaea

Juda

Bifo 648

 

Hagae

Hagae

Jerusalem we oli wokem bakegen

520

112 dei (520)

Sekaraea

Sekaraea

Jerusalem we oli wokem bakegen

518

520-518

Malakae

Malakae

Jerusalem we oli wokem bakegen

Afta 443

 

Lis Blong Ol Buk Long Baebol Ol Buk Long Grik Haf Blong Baebol We Oli Raetem Long Komon (Kristin) Taem

[Oli no suagud long nem blong ol man we oli raetem sam long ol buk ya mo ples we oli raetem ol buk ya long hem. Mo oli no suagud tu long plante det, taswe i gat tok ya “afta,” “bifo,” mo “maet.” Mo B.K.T. i minim “Bifo Komon Taem” mo K.T. i minim “Komon Taem.”]

Nem Blong Buk

Man We i Raetem

Ples We Hem i Raetem

Yia We Hem i Finisim (K.T.)

Stori i Hapen Long

Matiu

Matiu

Isrel

Maet 41

2 B.K.T.–33 K.T.

Mak

Mak

Rom

Maet 60-65

29-33 K.T.

Luk

Luk

Sisaria

Maet 56-58

3 B.K.T.–33 K.T.

Jon

Aposol Jon

Efesas, o klosap

Maet 98

Afta long fastok blong hem, 29-33 K.T.

Ol Wok

Luk

Rom

Maet 61

33–maet 61 K.T.

Rom

Pol

Korin

Maet 56

 

1 Korin

Pol

Efesas

Maet 55

 

2 Korin

Pol

Masedonia

Maet 55

 

Galesia

Pol

Korin o Siria long Antiok

Maet 50-52

 

Efesas

Pol

Rom

Maet 60-61

 

Filipae

Pol

Rom

Maet 60-61

 

Kolosi

Pol

Rom

Maet 60-61

 

1 Tesalonaeka

Pol

Korin

Maet 50

 

2 Tesalonaeka

Pol

Korin

Maet 51

 

1 Timoti

Pol

Masedonia

Maet 61-64

 

2 Timoti

Pol

Rom

Maet 65

 

Taetas

Pol

Masedonia (?)

Maet 61-64

 

Filimon

Pol

Rom

Maet 60-61

 

Hibru

Pol

Rom

Maet 61

 

Jemes

Jemes (brata blong Jisas)

Jerusalem

Bifo 62

 

1 Pita

Pita

Babilon

Maet 62-64

 

2 Pita

Pita

Babilon (?)

Maet 64

 

1 Jon

Aposol Jon

Efesas, o klosap

Maet 98

 

2 Jon

Aposol Jon

Efesas, o klosap

Maet 98

 

3 Jon

Aposol Jon

Efesas, o klosap

Maet 98

 

Jud

Jud (brata blong Jisas)

Isrel (?)

Maet 65

 

Revelesen

Aposol Jon

Patmos

Maet 96