Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

KWESTIN 16

?Olsem Wanem Blong Winim Wari?

“Yu sakem ol hevi baden blong yu long Jehova, mo hem bambae i sapotem yu. Bambae hem i neva letem wan stret man i foldaon.”

Ol Sam 55:22

“Man we i stap wok had, i sua se ol plan blong hem bambae oli go gud, be ol man we oli stap wok hariap, i sua se bambae oli kam pua nomo.”

Ol Proveb 21:5

“Yu no mas fraet, from we mi mi stap wetem yu. Yu no mas wari, from we mi mi God blong yu. Bambae mi mekem yu yu strong, yes, bambae mi halpem yu, bambae mi holemtaet yu long raethan blong mi we i blong stret fasin.”

Aesea 41:10

“?Yufala i ting se taem man i stap wari tumas, hem i save ademap wan moa kiubit long laef blong hem, blong i laef longtaem moa?”

Matiu 6:27

“Taswe yufala i no mas wari tumas from ol samting blong tumoro. Ol wari blong tumoro oli blong tumoro. Trabol blong wan dei hem i naf finis blong dei ya.”

Matiu 6:34

“Yufala i save faenemaot ol samting we oli moa impoten.”

Filipae 1:10

“Yufala i no mas wari tumas from eni samting, be yufala i mas askem olgeta samting we yufala i wantem long God. Yufala i mas prea long hem, yufala i mas krae i go long hem, mo yufala i mas talem tangkiu long hem, nao tru long Kraes Jisas, pis ya blong God we i bigwan tumas i bitim olgeta save blong yumi, bambae i lukaot gud long hat mo tingting blong yufala.”

Filipae 4:6, 7