Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Kwestin 14

?Olsem Wanem Blong No Sot Long Mane?

“Man we oltaem i laekem blong gat gudtaem, bambae i kam pua. Man we i laekem waen mo oel, bambae hem i no save kam rij.”

Ol Proveb 21:17

“Man we i kaon long narafala, bambae i kam slef blong man ya we i letem kaon long hem.”

Ol Proveb 22:7

“?Hu long yufala we i wantem wokem wan taoa, be i no sidaon fastaem blong kaontem praes blong ol samting we hem i nidim, blong luk sipos mane blong hem i naf? Sipos hem i no mekem olsem, maet hem i putum fandesen be hem i no naf blong finisim. Nao ol man we oli stap lukluk hem bambae oli laf long hem, oli talem se: ‘Man ya i statem taoa ya, be hem i no naf blong finisim.’”

Luk 14:28-30

“Taem oli kakae gogo oli fulap, hem i talem long ol disaepol blong hem se: ‘Yufala i go hivimap ol haf kakae we i stap, blong yumi no westem.’”

Jon 6:12