Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

KWESTIN 18

?Olsem Wanem Blong Kam Klosap Long God?

“O Man blong harem ol prea, bambae olgeta kaen man oli kam long yu.”

Ol Sam 65:2

“Yu mas trastem Jehova long fulhat blong yu, mo yu no mas dipen long prapa save blong yu. Long olgeta samting we yu mekem, yu mas tingbaot hem, nao hem bambae i mekem ol rod blong yu oli stret.”

Ol Proveb 3:5, 6

“Mo laef ya we i no save finis, hemia se man i save yu we yu nomo yu tru God, mo i save Jisas Kraes we yu yu sanem hem i kam.”

Jon 17:3

“Mo i tru we God ya i no stap longwe nating long yumi evriwan.”

Ol Wok 17:27

“Mi mi stap gohed blong prea oltaem se lav blong yufala bambae i kam bigwan we i kam bigwan moa yet, mo blong yufala i gat stret save mo yufala i naf gud blong luksave ol samting.”

Filipae 1:9

“Sipos wan long yufala i sot long waes, i gud hem i gohed blong askem long God, nao bambae hem i kasem from we God i glad blong givim samting long olgeta man, mo hem i no save daonem man we i askem samting long hem.”

Jemes 1:5

“Yufala i mas kam klosap long God, nao hem bambae i kam klosap long yufala. Yufala ya we yufala i man blong mekem sin, yufala i mas wasem han blong yufala. Mo yufala we i gat tu tingting, yufala i mas mekem hat blong yufala i klin.”

Jemes 4:8

“Taem yumi lavem God, hemia i min se yumi stap obei long ol komanmen blong hem, mo ol komanmen blong hem oli no had tumas blong folem.”

1 Jon 5:3