Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

B5

Tabenakel Mo Hae Pris

Ol Samting Long Tabenakel

 1. 1 Bokis (Eks 25:10-22; 26:33)

 2. 2 Bigfala Kaliko (Eks 26:31-33)

 3. 3 Bigfala Pos Blong Bigfala Kaliko (Eks 26:31, 32)

 4. 4 Rum We i Tabu (Eks 26:33)

 5. 5 Rum We i Tabu We i Tabu (Eks 26:33)

 6. 6 Skrin (Eks 26:36)

 7. 7 Bigfala Pos Blong Skrin (Eks 26:37)

 8. 8 Stamba Ples Blong Pos Long Kopa (Eks 26:37)

 9. 9 Olta Blong Bonem Insens (Eks 30:1-6)

 10. 10 Tebol Blong Sobred (Eks 25:23-30; 26:35)

 11. 11 Ples Blong Putum Laet (Eks 25:31-40; 26:35)

 12. 12 Kaliko Long Linen (Eks 26:1-6)

 13. 13 Kaliko Long Hea Blong Nani (Eks 26:7-13)

 14. 14 Bigfala Kaliko Long Skin Blong Man Sipsip (Eks 26:14)

 15. 15 Bigfala Kaliko Long Skin Blong Sil (Eks 26:14)

 16. 16 Frem (Eks 26:15-18, 29)

 17. 17 Ples Blong Leg Blong Ol Frem Long Silva (Eks 26:19-21)

 18. 18 Stik (Eks 26:26-29)

 19. 19 Stamba Ples Blong Pos Long Silva (Eks 26:32)

 20. 20 Kopa Besin (Eks 30:18-21)

 21. 21 Olta Blong Ofring We i Bon Fulwan (Eks 27:1-8)

 22. 22 Yad (Eks 27:17, 18)

 23. 23 Doa (Eks 27:16)

 24. 24 Ol Bigfala Kaliko Long Linen (Eks 27:9-15)

Hae Pris

Eksodas japta 28 i tokbaot ol klos blong hae pris blong Isrel