Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 B12-A

Laswan Wik Blong Jisas Long Wol (Pat 1)

8 Nisan (Sabat)

SAN I GODAON (Dei blong ol man Jiu i stat mo i finis taem san i godaon)

 • Kasem Betani 6 dei bifo long Pasova

SAN I GIRAP

SAN I GODAON

 9 Nisan

SAN I GODAON

 • Kakae wetem Saemon

 • Meri i kafsaedem oel blong nad long Jisas

 • Ol man Jiu oli kam luk Jisas mo Lasaros

SAN I GIRAP

 • Oli singsingaot taem hem i go long Jerusalem

 • Tijim ol man long tempol

SAN I GODAON

10 Nisan

SAN I GODAON

 • Slip long Betani

SAN I GIRAP

 • Go long Jerusalem long eli moning

 • Klinim tempol

 • Jehova i toktok

SAN I GODAON

11 Nisan

SAN I GODAON

SAN I GIRAP

 • Tij long tempol, yusum parabol

 • Tok agensem ol Farisi

 • Luk kontribusen blong wido

 • Long Hil Blong Ol Oliftri. Talemaot se Jerusalem bae i foldaon, mo saen we bae i soemaot se hem i stap

SAN I GODAON