Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

B8

Tempol We Solomon i Bildim

 1. Ol Samting Long Tempol

 2. 1 Rum We i Tabu We i Tabu (1Ki 6:16, 20)

 3. 2 Rum We i Tabu (2Kr 5:9)

 4. 3 Ol Rum Antap Long Ruf (1Kr 28:11)

 5. 4 Ol Rum Long Saed (1Ki 6:5, 6, 10)

 6. 5 Jakin (1Ki 7:21; 2Kr 3:17)

 7. 6 Boas (1Ki 7:21; 2Kr 3:17)

 8. 7 Rum Long Doa (1Ki 6:3; 2Kr 3:4) (Oli no save se i hae olsem wanem)

 9. 8 Olta Long Kopa (2Kr 4:1)

 10. 9 Stej Long Kopa (2Kr 6:13)

 11. 10 Yad Insaed (1Ki 6:36)

 12. 11 Kopa Si (1Ki 7:23)

 13. 12 Ol Kat (1Ki 7:27)

 14. 13 Doa Long Saed (1Ki 6:8)

 15. 14 Ol Rum Blong Kakae (1Kr 28:12)